Stravovací služby - prezenční studium 12/13


Předmět: Stravovací služby (SSL)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: prezenční
Garant předmětu: doc. Ing. Ján Orieška, PhD. Vyučující: Ing. Roman Švec (rsvec@ef.jcu.cz)
Způsob zakončení: zápočet, zkouška

Anotace předmětu:

Cílem předmětu je objasnit význam stravovacích služeb v cestovním ruchu. Dále seznámit studenty s historickým vývojem těchto služeb, jejich interakcí ke službám cestovního ruchu, aktuální situací v tomto oboru, klasifikací stravovacích služeb a zásadami provozu gastronomických podniků. Dále kurz poskytne základní znalosti z oblasti potravinářství a kuchyňské technologie.

Povinná literatura:

 • ZIMÁKOVÁ, B..: Food & Beverage Management. Praha: VŠH, 2007
 • METZ, R., GRÜNER, H., KESSLER, T.: Restaurace a host. Praha: Europa – Sobotáles cz., 2008
 • HLINSKÝ, Z., ČÍŽEK, M.: Kvalitní kuchyně. Praha MMR, 2008
 • HALLAN s.r.o.: Stravovací úsek pro cestovní ruch, Praha MMR, 2008
 • Kolektiv autorů: Lázeňský hotel - kontaktní a specifické profese pro hotelový a lázeňský provoz. Praha: MMR, 2007

Doplňující zdroje:

 • Informační systém Moodle
 • Časopis Czech Hospitality and Tourism Papres.: VŠH v Praze 8
 • Aktuální vydání časopisů COT bussines

Internetové zdroje:

www.socr.cz
www.czso.cz
www.ahrcr.cz
www.mmr.cz
www.czechtourism.cz
www.magconsulting.cz
www.vzdelavanivcr.cz
www.czso.cz

Přednášky:

 1. Vymezení pojmu stravovací služby, podnikání a vzdělávání v oblasti gastronomie
 2. Historie a vývoj gastronomie
 3. Druhy a formy stravování
 4. Organizace gastronomického podniku, výrobní úsek gastronomického provozu
 5. Základní úpravy pokrmů
 6. Odbytový úsek gastronomického provozu, nabídka gastronomických provozů
 7. Gastronomická pravidla, jídelní a nápojový lístek, menu
 8. Slavnostní příležitosti a speciální hostiny
 9. Další úseky gastronomického provozu
 10. Výživa obyvatel, fyziologie výživy
 11. Gurmánská turistika
 12. Potraviny v gastronomii
 13. Nápoje v gastronomii
 14. Prodej a podávání vína v gastronomickém podniku

Cvičení:

 1. Úvod do studia, zadání seminární práce
 2. Typologie podniků stravovacích služeb, charakteristika jednotlivých typů podniků stravování v dopravních prostředcích
 3. Catering jako součást stravovacích služeb
 4. Zařízení výrobního střediska I
 5. Zařízení výrobního střediska II
 6. Inventář v úseku obsluhy
 7. Systémy a způsoby obsluhy
 8. Technika obsluhy
 9. Ochrana spotřebitele v gastronomii
 10. Způsoby stravování, diferencovaná výživa
 11. Kvalita v gastronomických provozech, oceňování kvality
 12. Potraviny a pokrmy v gastronomii
 13. Nové koncepty gastronomických provozů
 14. Kontrola podmínek udělení zápočtů

Požadavky na zápočet:

A) Prezentace zadaného projektu na příslušném semináři (témata a závazné datum prezentace a další požadavky budou stanoveny na prvním semináři, délka vystoupení cca 20 minut

B) Splnění domácích úkolů, které budou zadány během semestru minimálně dvakrát, odevzdávat se budou elektronicky

C) Účast na přednáškách a seminářích (student může chybět maximálně na dvou přednáškách a dvou seminářích)

Požadavky na absolvování zkoušky:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

A) Písemná část
minimálně 70% úspěšnost
výsledek testu je vstupním hodnocením pro ústní část zkoušky

B) Ústní část

Doplňující informace:

Účast na přednáškách a seminářích je podstatnou součástí procesu výuky. Přítomnost studentů bude během semestru kontrolována. Nepřítomnost studenta v době prezentace projektu nelze omluvit a datum prezentace nelze zaměňovat z důvodů kontinuity výuky.
V případě nepřítomnosti je povinností studenta si probíranou problematiku doplnit. Na semináře je žádoucí, aby si studenti připravili aktuální informace o dění v. oboru stravovacích služeb.
Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.
Aktuální informace k předmětu budou k dispozici v systému Moodle, proto jej prosím průběžně sledujte.
Při vypracovávání prezentací a případných nejasnostech v probíraných tématech je možné využívat konzultační hodiny . Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit.

Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
20. 9. 2012 2:16
Comments