Stravovací služby - kombinované studium 12/13


Předmět: Stravovací služby (SSL)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: kombinovaná
Garant předmětu: doc.Ing. Ján Orieška, PhD.
Vyučující: Ing. Roman Švec (rsvec@ef.jcu.cz)
Způsob zakončení: zápočet, zkouška

Anotace předmětu:

Cílem předmětu je objasnit význam stravovacích služeb v cestovním ruchu. Dále seznámit studenty s historickým vývojem těchto služeb, jejich interakcí ke službám cestovního ruchu, aktuální situací v tomto oboru, klasifikací stravovacích služeb a zásadami provozu gastronomických podniků. Dále kurz poskytne základní znalosti z oblasti potravinářství a kuchyňské technologie.

Povinná literatura:

  • ZIMÁKOVÁ, B..: Food & Beverage Management. Praha: VŠH, 2007
  • METZ, R., GRÜNER, H., KESSLER, T.: Restaurace a host. Praha: Europa – Sobotáles cz., 2008
  • HLINSKÝ, Z., ČÍŽEK, M.: Kvalitní kuchyně. Praha MMR, 2008
  • HALLAN s.r.o.: Stravovací úsek pro cestovní ruch, Praha MMR, 2008
  • Kolektiv autorů: Lázeňský hotel - kontaktní a specifické profese pro hotelový a lázeňský provoz. Praha: MMR, 2007

Doplňující zdroje:

  • Informační systém Moodle
  • Časopis Czech Hospitality and Tourism Papres.: VŠH v Praze 8
  • Aktuální vydání časopisů C.O.T. bussines

Internetové zdroje:

Témata konzultací


1. Úvod do studia, zadání seminární práce
Vymezení pojmu stravovací služby, podnikání a vzdělávání v oblasti gastronomie
Historie a vývoj gastronomie
Druhy a formy stravování
Typologie podniků stravovacích služeb, charakteristika jednotlivých typů podniků
stravování v dopravních prostředcích
Catering jako součást stravovacích služeb

2. Organizace gastronomického podniku, výroba v gastronomickém podniku
Organizace gastronomického podniku, výrobní úsek gastronomického provozu
Základní úpravy pokrmů
Zařízení výrobního střediska I
Zařízení výrobního střediska II

3. Prodej v gastronomickém podniku
Odbytový úsek gastronomického provozu, nabídka gastronomických provozů
Gastronomická pravidla, jídelní a nápojový lístek, menu
Slavnostní příležitosti a speciální hostiny
Inventář v úseku obsluhy
Systémy a způsoby obsluhy
Technika obsluhy
Další úseky gastronomického provozu

4. Potraviny a nápoje v gastronomii
Výživa obyvatel, fyziologie výživy
Způsoby stravování, diferencovaná výživa
Gurmánská turistika
Kvalita v gastronomických provozech, oceňování kvality
Potraviny v gastronomii
Ochrana spotřebitele v gastronomii
Nové koncepty gastronomických provozů

Požadavky na zápočet:

A) Vypracování zadané seminární práce
B) Účast na 50 % konzultací.

Požadavky na absolvování zkoušky:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

A) Písemná část
  • minimálně 70% úspěšnost
  • výsledek testu je vstupním hodnocením pro ústní část zkoušky

B) Ústní část
Při zkoušce studenti prokáží znalost teoretických problémů z oblasti stravovacích služeb, kterou budou aplikovat na konkrétní praktické případy.

Doplňující informace:

Účast na konzultacích je podstatnou součástí procesu výuky. V případě nepřítomnosti je povinností studenta si probíranou problematiku doplnit. Na konzultace je žádoucí, aby si studenti připravili aktuální informace o dění v. oboru stravovacích služeb.
Konzultace jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.
Aktuální informace k předmětu budou k dispozici v systému Moodle, proto jej prosím průběžně sledujte. Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit.
Při vypracovávání prezentací a případných nejasnostech v probíraných tématech je možné využívat konzultační hodinyDokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
20. 9. 2012 1:47
Comments