Strategický marketing - prezenční studium 12/13


Předmět: STRATEGICKÝ MARKETING (SM)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: prezenční
Garant předmětu: doc. Ing. Helena Horáková, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Helena Horáková, CSc.; Ing. Marie Švarcová, Ph. D.
Způsob zakončení: zápočet, zkouška

Anotace předmětu:

Předmět umožňuje hlouběji pochopit nejen současné potřeby zákazníků, ale i okruh potenciálních zákazníků a jejich potřeby v budoucích obdobích. Pokládá za manažerskou nezbytnost schopnost myslet jak analyticky, tak i strategicky.

Výstupy předmětu:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni pochopit jednotlivé etapy procesu marketingového řízení, analyzovat portfolio firmy a zaujmout kvalifikované stanovisko při formulování marketingových cílů a strategických firemních záměrů.

Základní literatura

 • Horáková, H.: Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0447-1
 • Kotler, P., Wong,V., Saunders, J., Armstrong, G.: Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978- 80-247-1545-2
 • Westwood, J.: Jak sestavit marketingový plán. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-542-4

Doporučená literatura:

 • Kumar, N.: Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-2439-3
 • Meffert, H.: Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-329-4
 • Walker, O.C., Boyd, H.W., Larréché, J.C.: Marketing Strategy. New York: Irwin, McGraw-Hill, 1999. ISBN 0-256-133-692-00

Periodika:

 • Strategie
 • Marketing a Media

Obsah předmětu - témata přednášek:

 1. Úvodní přednáška (projekt). Charakteristika, vymezení a význam předmětu. Základní kategorie.
 2. Strategický řídící proces jako východisko a limitující faktor marketingového procesu.
 3. Poslání podniku, jeho cíle a zásadní strategický směr k dosažení cílů. Příležitosti podniku.
 4. Strategický marketingový proces, charakteristika, etapy.
 5. Marketingová situační analýza.
 6. SWOT analýza.
 7. Marketingové plánování a marketingové plány.
 8. Stanovení marketingových cílů, vytipování příležitostí a výběr cílových trhů.
 9. Marketingové strategie a taktiky, jejich volba, a užití.
 10. Možnosti zdokonalení marketingového plánovacího procesu.
 11. Portfolio marketingových aktivit podniku a jeho analýza. Strategická podnikatelská jednotka. Maticové plánování a problematika maticových postupů.
 12. Ostatní nástroje vhodné pro zdokonalení marketingového plánovacího procesu..
 13. Realizační etapa strategického marketingového procesu.
 14. Kontrolní etapa strategického marketingového procesu.

Obsah předmětu - témata seminářů:

 1. Základní kategorie.
 2. Poslání firmy.
 3. Situační analýza.
 4. SWOT analýza.
 5. Marketingový plán.
 6. Simulátor.
 7. Zápočtový test.

Požadavky na zápočet:

 1. Docházka na semináře dle studijního řádu.
 2. Aktivní účast na seminářích.
 3. Úspěšné absolvování zápočtového testu.
(Přibližně 15 otázek se 60 % úspěšnosti.)

Požadavky na zkoušku:

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
Písemná část: vypracování případové studie, nutná 60 % úspěšnost.
Celkové hodnocení:
Případová studie představuje 40 bodů, ústní zkouška 60 bodů.
Ċ
Eduard Šittler,
1. 10. 2012 0:08
Comments