Spotřební chování - prezenční studium 12/13


Předmět: Spotřební chování (SCHO)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: prezenční
Garant předmětu: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Vyučující: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. (přednášky)
Ing. Jan Šalamoun, Ing. Hana Škarvadová (cvičení)
Způsob zakončení: zápočet

Anotace předmětu:

Poznání spotřebního chování umožňuje organizacím zlepšit jejich marketingové strategie a segmentaci trhu tím, že poznají psychologii spotřebitelů, toho, jak myslí, cítí, uvažují a vybírají si mezi různými alternativami (značek, produktů), jaký vliv má na spotřebitele jejich okolí (média, kultura, rodina, referenční skupiny, symboly) a životní cyklus rodiny, jak se spotřebitelé chovají při samotném nákupu i po nákupu při spotřebě, jak se projevuje u spotřebitelů omezená racionalita, nebo rozdílná angažovanost na koupi produktu.
Zároveň je součástí předmětu i úvod do použití příslušných kvalitativních i kvantitativních metod sběru dat vhodných pro účely poznání spotřebního chování a následné segmentaci trhu.

Povinná literatura:

 • SCHIFFMAN, L.G., KANUK, L.L. Nákupní chování. Brno: Computer Press, 2004.
 • VOJTKO, V. Myšlenkové mapy k marketingovému výzkumu. České Budějovice: StudujChytře.cz, 2010. K dispozici v moodle.
 • Materiály v moodle

Doplňující zdroje:

 • BÁRTOVÁ, H., BÁRTA, V., KOUDELKA, J. Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum). Praha: Oeconomica, 2007.
 • KOUDELKA, J. Spotřební chování a marketing. Praha: Grada Publishing, 1997, 191 s.
 • EVANS, M., JAMAL, A., FOXALL, G.: Consumer Behaviour. 2nd Edition. England, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2009.
 • VOJTKO, V., MILDEOVÁ, S. Dynamika trhu. Praha: Profess Consulting, 2007.

Osnova kurzu – témata přednášek:

 1. Spotřební chování a marketing
 2. Proces nákupního rozhodování a ponákupního chování
 3. Racionalita a iracionalita ve spotřebním chování, angažování spotřebitele
 4. Marketingový výzkum v oblasti spotřebního chování – kvalitativní výzkum
 5. Marketingový výzkum v oblasti spotřebního chování – kvantitativní výzkum
 6. Geodemografie a spotřební chování
 7. Sociální vlivy na spotřební chování
 8. Domácnosti a rodiny
 9. Sebepojetí a životní styl
 10. Vnímání
 11. Učení se a postoje
 12. Emoce, archetypy
 13. Segmentace, spotřební chování a marketingový mix
 14. Dynamika spotřebitelských trhů

Osnova kurzu – témata seminářů:

 1. Úvod, moodle, zadání prací
 2. Aktuální trendy ve spotřebním chování
 3. Heuristiky v nákupním rozhodování
 4. Iracionalita ve spotřebním chování
 5. Využití sekundárních dat o spotřebním chování
 6. Kvalitativní výzkum, sémiotika
 7. Kvantitativní výzkum, škálování, data mining
 8. Geodemografie (gender, geomarketing)
 9. Kultura, subkultury, referenční skupiny
 10. Životní cyklus rodiny
 11. VALS segmentace
 12. Případové studie (značky, etika)
 13. Prezentace závěrečných prací
 14. Prezentace závěrečných prací

Požadavky na zápočet:

A) Týmové práce:
1. Domácí úkoly a případové studie
 • Budou zadávány během semestru
 • Tým si může vybrat jednu práci, kterou nemusí odevzdat
2. Semestrální práce na téma Spotřebitelský výzkum
 • Návrh a realizace spotřebitelského výzkumu (mimo dotazníkového šetření)
 • Témata na prvním semináři

B) Účast na přednáškách a seminářích
 • student může chybět maximálně na dvou přednáškách a dvou seminářích

C) Písemný zápočtový test (online v moodle)
 • minimálně 50% úspěšnost

Doplňující informace:

Účast na přednáškách a seminářích je podstatnou součástí procesu výuky. Přítomnost studentů bude v náhodných intervalech během semestru kontrolována, nepřítomnost musí být řádně omluvena. V případě nepřítomnosti je povinností studenta si probíranou problematiku doplnit.
Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.
Aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte. Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.
Ċ
Eduard Šittler,
21. 9. 2012 0:26
Comments