Spotřební chování - kombinované studium 12/13


Předmět: Spotřební chování (SCHO)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: kombinovaná
Garant předmětu: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Vyučující: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Ing. Jan Šalamoun, Ing. Hana Škarvadová
Způsob zakončení: zápočet

Anotace předmětu:

Poznání spotřebního chování umožňuje organizacím zlepšit jejich marketingové strategie a segmentaci trhu tím, že poznají psychologii spotřebitelů, toho, jak myslí, cítí, uvažují a vybírají si mezi různými alternativami (značek, produktů), jaký vliv má na spotřebitele jejich okolí (média, kultura, rodina, referenční skupiny, symboly) a životní cyklus rodiny, jak se spotřebitelé chovají při samotném nákupu i po nákupu při spotřebě, jak se projevuje u spotřebitelů omezená racionalita, nebo rozdílná angažovanost na koupi produktu.
Zároveň je součástí předmětu i úvod do použití příslušných kvalitativních i kvantitativních metod sběru dat vhodných pro účely poznání spotřebního chování a následné segmentaci trhu.

Povinná literatura:

 • SCHIFFMAN, L.G., KANUK, L.L. Nákupní chování. Brno: Computer Press, 2004.
 • VOJTKO, V. Myšlenkové mapy k marketingovému výzkumu. České Budějovice: StudujChytře.cz, 2010. K dispozici v moodle.
 • Materiály v moodle

Doplňující zdroje:

 • BÁRTOVÁ, H., BÁRTA, V., KOUDELKA, J. Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum). Praha: Oeconomica, 2007.
 • KOUDELKA, J. Spotřební chování a marketing. Praha: Grada Publishing, 1997, 191 s.
 • EVANS, M., JAMAL, A., FOXALL, G.: Consumer Behaviour. 2nd Edition. England, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2009.
 • VOJTKO, V., MILDEOVÁ, S. Dynamika trhu. Praha: Profess Consulting, 2007.

Osnova kurzu – témata k samostudiu:

 1. Spotřební chování a marketing
 2. Proces nákupního rozhodování a ponákupního chování
 3. Racionalita a iracionalita ve spotřebním chování, angažování spotřebitele
 4. Marketingový výzkum v oblasti spotřebního chování – kvalitativní výzkum
 5. Marketingový výzkum v oblasti spotřebního chování – kvantitativní výzkum
 6. Geodemografie a spotřební chování
 7. Sociální vlivy na spotřební chování
 8. Domácnosti a rodiny
 9. Sebepojetí a životní styl
 10. Vnímání
 11. Učení se a postoje
 12. Emoce, archetypy
 13. Segmentace, spotřební chování a marketingový mix
 14. Dynamika spotřebitelských trhů

Požadavky na zápočet:

A) Týmové práce:
1. Domácí úkoly a případové studie
 • Budou zadávány v moodle během semestru
 • Tým si může vybrat jednu práci, kterou nemusí odevzdat
2. Semestrální práce na téma Spotřebitelský výzkum
 • Návrh a realizace spotřebitelského výzkumu (mimo dotazníkového šetření)
 • Témata na prvním semináři
B) Účast na přednáškách a seminářích
 • student může chybět maximálně na dvou přednáškách a dvou seminářích
C) Písemný zápočtový test (online v moodle)
 • minimálně 50% úspěšnost

Doplňující informace:

Ke každému tématu jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.
Aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte.
Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.
Ċ
Eduard Šittler,
21. 9. 2012 0:19
Comments