Retail Management - prezenční studium 11/12


Předmět:                     Retail Management (RTM)
Semestr:                     ZS 2011
Forma studia:            prezenční
Garant předmětu:     doc. Ing. Antónia Štensová, PhD.
Vyučující:                   doc. Ing. Antónia Štensová, PhD., Ing. Jan Šalamoun
Způsob zakončení:   zápočet, zkouška

Anotace předmětu:
Cílem předmětu je rozvíjet dovednosti studentů z oblasti řízení, logistiky, podnikových financí, řízení lidských zdrojů v oblasti retailu. Konkrétně jde o oblasti: procesní a strategické kompetence, zákaznické a prodejní kompetence, logistické a nákupní kompetence, finanční kompetence a controlling. Politiku místa a cenovou politiku, sortimentní politiku a politiku rozmisťování zboží, komunikační politiku.

Povinná literatura:
 • BURSTINER, I.: Základy maloobchodního podnikání. Praha:Victoria Publishing. 1994 
 • CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. a kol.: Retail management. Praha, Management Press , 2007 
 • PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol.: Obchodní podnikání. Retail management, 2. upravené vydání. Praha, Management Press, 2002. 

Další studijní literatura:
Doplňující zdroje: 
 • Informační systém katedry obchody a cestovního ruchu 
 • KAPLAN, R., NORTON, D.H.P.: Balanced Scorecard: Strategický systém měření výkonnosti podniku, Praha: Management Press 2000 
Časopisy:
 • Moderní obchod
 • Logistika
 • Regál
 • InStore Marketing 
Webové stránky:
 • www.ecr.cz
 • www.categorymanagement.com.
 • www.incoma.cz
 • www.gfk.cz
 • www.ehi.org
 • www.acnielsen.de
 • webové stránky retailerů
 • www.npj.cz
 • www.socr.cz
 • www.czso.cz
 • www.springwise.com/ideas/
 • www.kamworld.com 

Osnova kurzu – témata přednášek: (14 hodin) 
 1. Retail – úvod 
 2. Trendy vývoje maloobchodu ve světě a v ČR 
 3. Řízení v maloobchodě na základě kompetencí. Organizace retailových firem 
 4. Řízení lidských zdrojů 
 5. Finanční řízení 
 6. Řízení procesů nákup, prodej, pomocné procesy. Řízení služeb v maloobchodě 
 7. Označování zboží. Vlastní značky obchodníka. 
 8. Category management 
 9. ECR, EDI, CRM, CPFR 
 10. Controling 
 11. Specifika vybraných typů retailových jednotek: řízení nákupních středisek, convenience store, čerpací stanice, prodej léků, prodej z dvora, trhy, tržnice, MLM prodej 
 12. Legislativa v maloobchodě 
 13. Marketingová komunikace v retaili. 
 14. Aktuální problémy v maloobchodě. 

Cvičení (28 hodin):
 1. Úvod do problematiky předmětu 
 2. TOP 10 obchodních skupin, navržení seminárních prací 
 3. Významní světoví retaileři (zadání případové studie) 
 4. Významní světoví retaileři (vyhodnocení případové studie) 
 5. Etika v retailu, Hospodářská soutěž 
 6. Vlastní značky obchodníků 
 7. Multichannel retailing 
 8. Inovace v retailu 
 9. Procesně orientované obchodní modely a informační technologie (ECR, CPFR, EDI, RFID, e-Commerce, CRM) 
 10. Category management 
 11. Future Store 
 12. Obchodní (nákupní) centra 
 13. Hodnocení výuky, diskuse 
 14. Zápočet 
Požadavky na zápočet:

Student musí plnit zadané úkoly vyučujícím

Max. 2 absence
Požadavky na absolvování zkoušky:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkouška má písemnou část, kterou je nutné splnit na 70 %.

Doplňující informace:
 • Účast na přednáškách a seminářích je podstatnou součástí procesu výuky. Přítomnost studentů bude v náhodných intervalech během semestru kontrolována, nepřítomnost musí být řádně omluvena. V případě nepřítomnosti je povinností studenta si probíranou problematiku doplnit. 
 • Na semináře je žádoucí, aby si studenti připravili aktuální informace o dění v maloobchodě. 
 • Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout. 
 • Aktuální informace k předmětu budou k dispozici v Moodle EF JU. Proto jej prosím průběžně sledujte. 
 • Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit.

Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
21. 9. 2011 0:07
Comments