Retail Management - kombinované studium 11/12


Předmět:                          Retail Management (RTM)
Semestr:                          ZS 2011/12
Forma studia:                 kombinovaná
Garant předmětu:          doc. Ing. Antónia Štensová, PhD.
Vyučující:                        doc. Ing. Antónia Štensová, PhD.
Způsob zakončení:        zápočet, zkouška

Anotace předmětu:
Cílem předmětu je rozvíjet dovednosti studentů z oblasti řízení, logistiky, podnikových financí, řízení lidských zdrojů v oblasti retailu. Konkrétně jde o oblasti: procesní a strategické kompetence, zákaznické a prodejní kompetence, logistické a nákupní kompetence, finanční kompetence a controlling. Politiku místa a cenovou politiku, sortimentní politiku a politiku rozmisťování zboží, komunikační politiku.

Povinná literatura:
 • BURSTINER, I.: Základy maloobchodního podnikání. Praha:Victoria Publishing. 1994 
 • CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. a kol.: Retail management. Praha, Management Press , 2007 
 • PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol.: Obchodní podnikání. Retail management, 2. upravené vydání. Praha, Management Press, 2002. 

Doplňující zdroje:
 • Informační systém katedry obchody a cestovního ruchu 
 • KAPLAN, R., NORTON, D.H.P.: Balanced Scorecard: Strategický systém měření výkonnosti podniku, Praha: Management Press 2000 
 • HAIGH, D.: Oceňování značky a jeho význam, Praha, Management Press, 2002 

Časopisy:
 • Moderní obchod
 • Logistika
 • Regál
 • InStore Marketing 

Webové stránky:
 • www.ecr.cz
 • www.categorymanagement.com.
 • www.incoma.cz
 • www.gfk.cz
 • www.ehi.org
 • www.acnielsen.de
 • webové stránky retailerů

Osnova kurzu – témata přednášek (konzultací):
 1. Retail – úvod. Trendy vývoje maloobchodu ve světě a v ČR Zadání úloh pro zápočet 
 2. Řízení v maloobchodě na základě kompetencí. Organizace retailových firem.
 3. Řízení lidských zdrojů. Finanční řízení 
 4. Řízení procesů nákup, prodej, pomocné procesy. Řízení služeb v maloobchodě. 
 5. Označování zboží. Vlastní značky obchodníka. Category management. ECR, EDI, CRM, CPFR Controling 
 6. Specifika vybraných typů retailových jednotek: řízení nákupních středisek, convenience store, čerpací stanice, prodej léků, prodej z dvora, trhy, tržnice, MLM prodej 
 7. Legislativa v maloobchodě. Marketingová komunikace v retaili. 
 8. Aktuální problémy v maloobchodě. 
 9. Prezentace prací studentů 

Požadavky na zápočet:
A) Individuální práce:
Semestrální práce na jedno z témat (např.):
 1. Prezentace významného světového retailera 
 2. Analýza důsledků legislativních opatření v maloobchodě 
 3. Prezentace a návrh organizace retailové firmy 
 4. Prezentace významných inovací v retailu 
 5. Zkušenosti se zaváděním category management 
 6. Návrh nové služby v maloobchodě 
 7. Prodej léků v ČR 
 8. Řízení nákupních středisek 
 9. Nejnovější trendy vlastních značek obchodníků 
 10. Další témata budou upřesněny a zadány na základě dohody se studentem na první konzultaci 
B) Účast na přednáškách je povinná, student může být omluven z jedné přednášky.

Práce se budou hodnotit zejména: rozsah a kvalita zdrojů informací, rozsah a kvalita zpracování, prezentace, aktuálnost.

Požadavky na absolvování zkoušky:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkouška má písemnou část, kterou je nutné splnit na 70%.

Doplňující informace:
 • Účast na přednáškách a seminářích je podstatnou součástí procesu výuky. Přítomnost studentů bude v náhodných intervalech během semestru kontrolována, nepřítomnost musí být řádně omluvena. V případě nepřítomnosti je povinností studenta si probíranou problematiku doplnit. 
 • Na semináře je žádoucí, aby si studenti připravili aktuální informace o dění v maloobchodě. 
 • Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout. 
 • Aktuální informace k předmětu budou k dispozici v Moodle EF JU. Proto jej prosím průběžně sledujte. 
 • Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. 

Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
21. 9. 2011 0:24
Comments