Mezinárodní obchod - prezenční studium 12/13


Předmět: Mezinárodní obchod (MOB)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: presenční
Zajišťuje : katedra obchodu a cestovního ruchu
Garant předmětu: Ing. Lucie Tichá, Ph.D.
Vyučující: Ing. Lucie Tichá (ticha@ef.jcu.cz. )
Způsob zakončení: zápočet, zkouška

Anotace předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými druhy zahraničně obchodních operací, prováděných na internacionálních trzích. Transnacionální firmy, jejich typy a druhy, organizace transnacionálních firem, jejich personální politika, kritéria výběru pracovníků pro zahraniční zastupování, operace ve vnějších ekonomických vztazích, metody vývozu a dovozu. Operace v oblasti výzkumu a vývoje, operace v oblasti výroby a obchodu. Přepravní operace, skladovací operace, komisionářská činnost, obchodní zprostředkovatelé, smlouvy o výhradním prodeji a odběru. Burzy a aukce, výměnné a vázané obchodní operace, vybrané bankovní a finanční operace.
Předpokladem pro absolvování předmětu je znalost vybraných pojmů: vývojové trendy ve 20. století, globalizační trendy 90. let, funkce MO, klasické a neoklasické teorie MO, Obchodně politické podmínky obchodních operací. Autonomní prostředky, cla a celní řízení, množstevní omezení, opatření v oblasti finanční politiky a devizového režimu, technické překážky obchodní politiky, smluvní prostředky, obchodní smlouvy, obchodní dohody, mnohostranná ujednání.

Literatura:

Povinná
 • Černohlávková, E. a kol.: Mezinárodní obchodní operace. Praha: Grada Publishing, 2003
 • Kalínská, E. a kol.: Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada Publishing, 2010
 • Beneš, V. a kol.: Zahraniční obchod. Praha: Grada Publishing, 2004
 • Machková, M., Černohlávková, E., Sato, A. a kol.: Mezinárodní obchodní operace, 5. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2010
 • Svatoš, M. a kol.: Zahraniční obchod, teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009.
 • Tichá, L.: Vnější obchodní vztahy ČR. Č. Budějovice: EF JU, 2007.
 • Bergami, R.: International Trade. Melbourne: Eruditions Publishing, 2009.

Doplňující internetové zdroje

 • www.mpo.cz
 • www.czechtrade.cz
 • www. ceb.cz
 • www.egap.cz
 • www.czsu.cz

Osnova kurzu – témata přednášek:

 1. Zahraničně obchodní politika ČR, pasivní prostředky, aktivní prostředky. Aktuální situace, dopady krize.
 2. Formy přítomnosti podniků na zahraničních trzích nenáročné na kapitálové investice, licence, franchising, zušlechťovací operace.
 3. Operace a činnosti ve vnějších ekonomických vztazích. Podstata a hlavní typy operací, operace v oblasti výzkumu, výroby, směny, služeb.
 4. Mezinárodní kupní smlouva. Náležitosti, podmínky uzavření.
 5. Přepravní smlouva v mezinárodním obchodě. Smlouva o přepravě věci v mezinárodním obchodě.
 6. Financování mezinárodního obchodu. Platby v MO.
 7. Rizika v mezinárodním obchodě.
 8. Celní řízení v mezinárodním obchodě.
 9. Licenční obchodování.
 10. Zvláštní druhy mezinárodních obchodních operací. Burzovní a aukční obchody. Způsob obchodování na burze a na aukci, druhy burzovních a aukčních obchodů.
 11. Dokumenty v mezinárodním obchodě.
 12. Přednáška odborníka z praxe.
 13. Přednáška odborníka z praxe.
 14. Trendy v zahraničně obchodní politice. Prioritní země pro export. Strategie podpory exportu.

Osnova kurzu – témata seminářů:

 • Jednotlivá cvičení budou tématicky navazovat na odpřednášená témata. Semináře budou realizovány formou dílčích případových studií s následnou prezentací. Budou doplněny o 1-2 exkurze do praxe.

Požadavky k udělení zápočtu:

A) Účast na přednáškách a seminářích, aktivní přístup v aplikaci moodle09.ef.jcu.cz
B) Prezentace a odevzdání dílčích seminárních prací:
 • Seminární práce budou zadávány v průběhu semestru a prezentovány v rámci seminářů.

Požadavky na absolvování zkoušky

 • Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po splnění podmínek zápočtu.
 • Zkouška má písemnou formu, podmínkou je splnění se 70% úspěšností a případné ústní dozkoušení (možnost vylepšení známky o 1 stupeň).

Doplňující informace

 • Účast na přednáškách a seminářích je podstatnou součástí procesu výuky, nepřítomnost musí být řádně omluvena. V případě nepřítomnosti je povinností studenta si probíranou problematiku doplnit.
 • Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.
 • Jakékoliv dotazy či problémy konzultujte s vyučujícím.

Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
20. 9. 2012 23:58
Comments