Mezinárodní cestovní ruch - prezenční studium 12/13


Předmět: Mezinárodní cestovní ruch (MCR)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: prezenční
Garant předmětu: RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.
(č. dv. ZA 124M)
Způsob zakončení: zápočet, zkouška písemná

Anotace předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s cestovním ruchem v mezinárodním rozměru. Předmět vychází z postavení a významu cestovního ruchu ve světové ekonomice a analyzuje trh mezinárodního cestovního ruchu. Postavení ČR v evropském a světovém cestovním ruchu. Strategie pronikání na mezinárodní trh cestovního ruchu. Globalizace, internacionalizace a segmentace v mezinárodním cestovním ruchu. Výkony mezinárodního cestovního ruchu. Světové regiony cestovního ruchu. Mezinárodní etický kodex v cestovním ruchu. Ekologické aspekty mezinárodního cestovního ruchu.

Povinná literatura:

 • Hesková M. (2003): Internacionální marketing. - Hesková M. et al., Marketing, s. 163-178, ZF JU, České Budějovice.
 • Horner S. & Swarbrooke J. (2003): Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Grada, Praha. - Kapitoly 4, 5, 6 ,7, 28, 30, 31, 34
 • Machková H., Sato A. & Zamykalová M. (2002): Mezinárodní obchod a marketing. Grada, Praha. – pojmy: Kulturní faktory v mezinárodním marketingu, Psychologické faktory v mezinárodním marketingu, Sociální faktory v mezinárodním marketingu, PEST analýza, Vstup podniku na zahraniční trhy formami nenáročnými na kapitálové investice, Kapitálově náročné vstupy podniku na zahraniční trhy, Konkurenční strategie v mezinárodním podnikání, Růstové strategie v mezinárodním prostředí, Mezinárodní marketing, Mezinárodní výrobková politika, Mezinárodní cenová politika, Mezinárodní distribuční politika, Mezinárodní komunikační politika
 • Moutinho L. (ed.) (2000): Strategic Management in Tourism. CABI Publishing, Oxon. – kapitoly 2, 3, 5, 13.
 • Novacká Ľ. (2006): Mezinárodní cestovní ruch. - Hesková M. et al., Cestovní ruch, s. 184-200, Fortuna, Praha.
 • Payne A. (1996): Marketing služeb. Grada, Praha. - Kapitola 5.
 • Sorensen A. (1999): Travellers in the periphery. Bornholms Forskningscenter, Nexo. – kapitola 2.1.1
 • Šípková I. (2004): Medzinárodné podnikatelské prostredie v cestovnom ruchu. – Gúčik M. & Šípková I., Globalizácia a integrácia v cestovnom ruchu, s. 35-44, Slovak-Swiss Tourism, Banská Bystrica.

Doplňující zdroje:

 • Internet: http://www.unwto.org, http://ec.europa.eu/enterprise/tourism/index_en.htm, http://www.czechtourism.cz, http://www.etc-corporate.org, http://www.ttra.com, http://www.wttc.org, http://www.cot.cz, http://www.tourismpartnership.org/, http://czso.cz.
 • Vystoupil J., Šauer M., Holešinská A. & Metelková P. (2006): Základy cestovního ruchu. MU, Brno. – kapitola 6

Osnova kurzu – témata přednášek:

1. Historie MCR
Dědictví prostředí vzniku MCR. Rozvoj MCR po roce 1945.

2. Fyzický rozvoj a ekonomické dopady rozvoje MCR
Butlerův model životního cyklu destinace. Formy rozvoje: enkláva, letovisko, zóna, region. Ekonomické aspekty MCR.

3. Dopady rozvoje MCR na životní prostředí
Vlivy CR na "přírodní" prostředí.

4. Dopady rozvoje MCR na socio-kulturní prostředí
Vlivy CR na socio-kulturní prostředí. Globální etický kodex cestovního ruchu.

5. Mezinárodní společenství a CR
Mezinárodní organizace cestovního ruchu. Cestovní ruch a Evropská unie.

6. Výkony MCR a světové regiony CR 1
Ameriky. Evropa.

7. Výkony MCR a světové regiony CR 2
Východní Asie. Jižní Asie. Blízký Východ. Afrika

8. Spotřební chování účastníků CR
Vliv osobnosti a prostředí na rozhodování. Percepce a kognice. Motivace. Postoje.

9. Segmentace účastníků MCR
Segmentační kritéria. Typy segmentů na mezinárodním trhu CR.

10. Výběr cílového trhu a umisťování v MCR
Výběr cílového trhu. Umisťování.

11. Prostředí mezinárodního trhu CR
SCEPTICAL analýza – PEST analýza.

12. Globalizace a internacionalizace podnikání v cestovním ruchu
Globalizace a internacionalizace. Trendy vývoje na trhu MCR.

13. Strategie pronikání na mezinárodní trh CR
Formy vstupu na zahraniční trh. Konkurenční strategie v mezinárodním podnikání. Strategie růstu v mezinárodním prostředí.

14. Mezinárodní marketing cestovního ruchu
Specifika mezinárodního marketingu v sektoru cestovního ruchu.

Osnova kurzu – témata cvičení:

1. cvičení
Pravidla práce na semináři
Zadání seminární práce.
Zdroje dat a práce s daty v MCR.

2. – 6. cvičení
Prezentace týmových prací.

7. cvičení
Zhodnocení práce na cvičeních.
Udělení zápočtů.

Požadavky na zápočet:

A) Prezentace týmové práce na téma "Analýza trhu vybraného typu cestovního ruchu"
 • Prezentace na 2. až 6. cvičení.
B) Účast na cvičeních
 • student/-ka může bez omluvy (zdravotní indispozice potvrzená lékařem nebo vážnější rodinné důvody) chybět maximálně na jednom cvičení

Požadavky na absolvování zkoušky:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu. Zkouška je písemná. Pro absolvování zkoušky je požadována minimálně 60% úspěšnost

Doplňující informace:

 • Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí studentka nebo student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.
 • Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit.
 • V případě, že výuka přednášky nebo cvičení odpadne z důvodu jiných pracovních povinností vyučujícího, nebudou nahrazovány.
 • Obecné podmínky studia jsou dány Zákonem o vysokých školách a Studijním a zkušebním řádem JU.

Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
19. 9. 2012 3:54
Comments