Mezinárodní cestovní ruch - kombinované studium 12/13


Předmět: Mezinárodní cestovní ruch (MCR)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: kombinovaná
Garant předmětu: RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.
(č. dv. ZA 124M)
Způsob zakončení: zápočet, zkouška písemná

Anotace předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s cestovním ruchem v mezinárodním rozměru. Předmět vychází z postavení a významu cestovního ruchu ve světové ekonomice a analyzuje trh mezinárodního cestovního ruchu. Postavení ČR v evropském a světovém cestovním ruchu. Strategie pronikání na mezinárodní trh cestovního ruchu. Globalizace, internacionalizace a segmentace v mezinárodním cestovním ruchu. Výkony mezinárodního cestovního ruchu. Světové regiony cestovního ruchu. Mezinárodní etický kodex v cestovním ruchu. Ekologické aspekty mezinárodního cestovního ruchu.

Povinná literatura:

 • Hesková M. (2003): Internacionální marketing. - Hesková M. et al., Marketing, s. 163-178, ZF JU, České Budějovice.
 • Horner S. & Swarbrooke J. (2003): Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Grada, Praha. - Kapitoly 4, 5, 6 ,7, 28, 30, 31, 34
 • Machková H., Sato A. & Zamykalová M. (2002): Mezinárodní obchod a marketing. Grada, Praha. – pojmy: Kulturní faktory v mezinárodním marketingu, Psychologické faktory v mezinárodním marketingu, Sociální faktory v mezinárodním marketingu, PEST analýza, Vstup podniku na zahraniční trhy formami nenáročnými na kapitálové investice, Kapitálově náročné vstupy podniku na zahraniční trhy, Konkurenční strategie v mezinárodním podnikání, Růstové strategie v mezinárodním prostředí, Mezinárodní marketing, Mezinárodní výrobková politika, Mezinárodní cenová politika, Mezinárodní distribuční politika, Mezinárodní komunikační politika
 • Moutinho L. (ed.) (2000): Strategic Management in Tourism. CABI Publishing, Oxon. – kapitoly 2, 3, 5, 13.
 • Novacká Ľ. (2006): Mezinárodní cestovní ruch. - Hesková M. et al., Cestovní ruch, s. 184-200, Fortuna, Praha.
 • Payne A. (1996): Marketing služeb. Grada, Praha. - Kapitola 5.
 • Sorensen A. (1999): Travellers in the periphery. Bornholms Forskningscenter, Nexo. – kapitola 2.1.1
 • Šípková I. (2004): Medzinárodné podnikatelské prostredie v cestovnom ruchu. – Gúčik M. & Šípková I., Globalizácia a integrácia v cestovnom ruchu, s. 35-44, Slovak-Swiss Tourism, Banská Bystrica.

Doplňující zdroje:

 • Internet: http://www.unwto.org, http://ec.europa.eu/enterprise/tourism/index_en.htm, http://www.czechtourism.cz, http://www.etc-corporate.org, http://www.ttra.com, http://www.wttc.org, http://www.cot.cz, http://www.tourismpartnership.org/, http://czso.cz.
 • Vystoupil J., Šauer M., Holešinská A. & Metelková P. (2006): Základy cestovního ruchu. MU, Brno. – kapitola 6

Osnova kurzu – témata konzultací:

1. Rozvoj mezinárodního cestovního ruchu
Dědictví prostředí vzniku MCR. Rozvoj MCR po roce 1945. Butlerův model životního cyklu destinace. Formy rozvoje: enkláva, letovisko, zóna, region. Ekonomické aspekty MCR. Vlivy CR na "přírodní" prostředí. Vlivy CR na socio-kulturní prostředí. Globální etický kodex cestovního ruchu.

2. Výkony MCR a světové regiony CR
Mezinárodní organizace cestovního ruchu. Cestovní ruch a Evropská unie.
Výkony MCR a světové regiony CR – Ameriky, Evropa, Východní Asie, Jižní Asie, Blízký Východ, Afrika.

3. Účastník MCR
Vliv osobnosti a prostředí na rozhodování. Percepce a kognice. Motivace. Postoje. Segmentační kritéria. Typy segmentů na mezinárodním trhu CR. Výběr cílového trhu. Umisťování.

4. Mezinárodní trh CR
SCEPTICAL analýza – PEST analýza. Globalizace a internacionalizace. Trendy vývoje na trhu MCR. Formy vstupu na zahraniční trh. Konkurenční strategie v mezinárodním podnikání. Strategie růstu v mezinárodním prostředí. Specifika mezinárodního marketingu v sektoru cestovního ruchu.

Požadavky na zápočet:

Vypracovány a odevzdány tři POTy
 • POT bude zadán na 1., 2. a 3. konzultaci. Vypracován bude písemně (maximálně 500 slov u textů, jinak tabulka, graf, kartogram, kartodiagram) a odevzdán v tištěné podobě vždy na následující konzultaci, po níž byl POT zadán.

Požadavky na absolvování zkoušky:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě konzultací a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu. Zkouška je písemná. Pro absolvování zkoušky je požadována minimálně 60% úspěšnost

Doplňující informace:

 • Konzultace jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu konzultací jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí studentka nebo student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.
 • Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit.
 • Obecné podmínky studia jsou dány Zákonem o vysokých školách a Studijním a zkušebním řádem JU.

Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
19. 9. 2012 3:49
Comments