Marketingová komunikace - kombinované studium 12/13


Předmět: MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE (MK)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: kombinovaná
Garant předmětu: doc. Ing. Antónia Štensová, Ph. D.
Vyučující: Ing. Iveta Pavezová
Způsob zakončení: zápočet, zkouška

Anotace předmětu:

Cílem kurzu je prohloubit znalosti studentů v oblasti marketingové komunikace jako nástroje marketingového mixu. Studenti dokážou navrhnout strategii marketingové komunikace a mají základní znalosti řízení komunikačního mixu.

Povinná literatura:

 • KARLÍČEK, M. a P. KRÁL. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2011.
 • KOTLER, P. and G. ARMSTRONG. Principles of Marketing. New Jersey: Pearson, 2010.

Doplňující zdroje:

 • FREY, P. Marketingová komunikace. Praha: Management Press, 2008.
 • HESKOVÁ, M. a P. ŠTARCHOŇ. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. Praha: Oeconomica, 2009.
 • HORÁKOVÁ, I., D. STEJSKALOVÁ a H. ŠKÁPOVÁ. Strategie firemní komunikace. Praha: Management Press, 2000.
 • KOHOUT, J. Veřejné mínění, image a metody public relations. Praha: Management Press, 1998.
 • KELLER, K. L. Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing, 2007.
 • KOTLER, P. a K. L. KELLER. Marketing, management. Praha: Grada Publishing, 2007.
 • KOTLER, P., V. WONG, J. SAUNDERS a G. ARMSTRONG. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, 2007.
 • OGILVY, D. Ogilvy o reklamě. Praha: Management Press, 1996.
 • PŘIBOVÁ, M. Strategické řízení značky. Praha: Ekopress 2000.
 • TELLIS, J. G. Reklama a podpora prodeje: Praha: Grada Publishing, 2000.

Zákony a vyhlášky

Zákon 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů, Obchodní zákoník 513/1991 Sb., Zákon 143/2001 Sb. o hospodářské soutěži, Zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, Zákon 597/1992 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, Zákon 132/201Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání ve znění pozdějších předpisů, Občanský zákoník 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Etický kodex RPR.

Periodika

Marketing a komunikace
Strategie
Marketing & Media

Internet

www.ara.cz
www.apra.cz
www.rpr.cz

Další studijní literatura:

 • KOUDELKA, J. Spotřební chování a marketing. Praha: Grada Publishing, 1997.
 • SCHWAB, R. Kommunikationspolitik im Handel, Handelsmarketing. Berlin: Gruyter 1984.

Osnova kurzu – témata přednášek:

 1. Terminologie marketingové komunikace. Role MK v marketingovém mixu, komunikační proces - složky, nástroje a funkce. Teorie a vývoj komunikace.
 2. Proces komunikace, komunikační schéma, názorový vůdce a ovlivňovatel, celebrity využívané v procesu komunikace.
 3. Strategie, taktiky a plánování marketingové komunikace. Metody stanovení rozpočtu MK. Komunikační výzkum a měření účinnosti komunikace.
 4. Nástroje marketingové komunikace: Reklama: Reklamní trh v ČR. Historie reklamy, význam a cíle reklamy, druhy reklamy. Hodnocení účinnosti reklamy.
 5. Média (TV, tisk, rádio, internet, média out-of-home atd.) a mediální plánování.
 6. Podpora prodeje. Cíle, prostředky a techniky podpory prodeje, měření účinnosti.
 7. Public relations. Komunikační prostředky využívané v public relations.
 8. Krizová komunikace. Sponzoring. Historie, znaky. Vztah k ostatním nástrojům marketingové komunikace. Daňová úprava sponzorství.
 9. Osobní prodej. Cíle a formy osobního prodeje. Etika prodeje.
 10. Direct (přímý) marketing. Nástroje a typy direct (přímého) marketingu.
 11. Event marketing, jeho plánování. Typologie eventů. Product placement. Výstavy a veletrhy, vývoj.
 12. Regulace marketingové komunikace. Zákonná regulace: Zákon o regulaci reklamy a další související prameny práva. Samoregulace: RPR, APR, AVR, ADMAZ. Eticky problematické oblasti v marketingové komunikaci.
 13. Využití marketingové komunikace – v komerční sféře, u neziskového sektoru, ve veřejném sektoru, na mezinárodních trzích. Trh komunikačních agentur.
 14. Nové trendy v marketingové komunikaci, využití nových trendů marketingu. Budoucnost marketingové komunikace – výzvy a omezení.

Osnova kurzu – témata seminářů:

 1. Stanovení cílů, cílových skupin MK. Případová studie – reklamní kampaň. Případová studie – mediální kampaň.
 2. Případová studie – aktivity PR, krizová komunikace. Plánování eventu. Využití přímého marketingu
 3. Etika v reklamní praxi, příklady porušování kodexu. Osobní prodej, vystupování a vyjadřování v prodeji.
 4. Moderní trendy v marketingu a jejich uplatnění v komunikaci na vybraných příkladech.

Požadavky na zápočet:

Splnění min. 50 % u dvou zápočtových testů dostupných v rámci e-learningového programu moodle. Dosažení min. 20 bodů z celkového hodnocení 40 bodů.

Požadavky ke zkoušce:

Při zkoušce studenti absolvují písemný test znalostí problematiky probrané v rámci přednášek a cvičení a problematiky obsažené v předepsané literatuře. Podmínkou absolvování testu je 70% úspěšnost. Požadované je ústní zkoušení, které má hodnotu 10 % celkového hodnocení.

Ke konečnému hodnocení jsou započítány výsledky dosažené při seminářích a při konečném zkouškovém testu a ústním zkoušení.
Doplňující informace:

Aktuální informace k předmětu jsou k dispozici v informačním systému Moodle. Proto je nutné, aby byl průběžně sledován.

Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
10. 9. 2012 2:28
Comments