Management jakosti - prezenční studium 12/13


Předmět: Management jakosti (MANJ)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: prezenční
Zajišťuje : katedra obchodu a cestovního ruchu
Garant předmětu: Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Hana Doležalová, Ph.D. (dolezal@ef.jcu.cz)
Způsob zakončení: zápočet, zkouška

Anotace předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout přehled o aktuálních poznatcích týkajících se managementu kvality.
Základní témata: Úloha kvality v současném podnikání. Legislativa v oblasti kvality. Technická normalizace a certifikace. QMS: zásady, základní koncepce a nástroje QMS, zavádění systému kvality a certifikace, základní nástroje QMS. Přístupy zaměřené na zabezpečování kvality: ISO 9000, TQM - Total Quality Management, Model Excellence EFQM, oborové standardy (GMP, HACCP, Global GAP). Specifické standardy (EMS, HSMS, ISMS) a tvorba integrovaných systémů řízení. CSR. Ekonomické aspekty kvality.

Literatura:

Povinná
 • Veber, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, Praha 2006, ISBN 80-7261-146-1
 • Doležalová, H.: Základy jakosti. Ekonomická fakulta JU. České Budějovice 2012
 • ČSN EN ISO 9001 (010321). Systémy managementu kvality - Požadavky. Praha, ÚNMZ, 2010

Doplňující zdroje

 • Nenadál, J a kol: Moderní management jakosti. Principy, postupy, metody. Management Press, Praha 2008
 • Voldřich, M.: Systém kritických bodů v obchodě. České a slovenské odborné nakladatelství, Praha 2004
 • Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění pozdějších novelizací)
 • ČSN EN ISO 9000 (010300). Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník. Praha, ČNI, 2006
 • ČSN EN ISO 9004 (010324). Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality. Praha, ÚNMZ, 2010
 • ČSN EN ISO 14001 (010901). Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití. Praha, ČNI, 2005
 • Časopisy: Perspektivy jakosti, Moderní obchod

Osnova kurzu – témata přednášek:

 1. Úvod do problematiky kvality
 2. Legislativní a normativní aspekty kvality
 3. Posuzování shody. Certifikace. Akreditované, autorizované a notifikované osoby. Regulovaná sféra
 4. Úvod do problematiky QMS (vymezení, zásady, koncepce, základní nástroje)
 5. Odvětvové standardy potravinářský řetězec se zaměřením na aplikaci HACCP a GMP/GHP
 6. ISO řady 9000
 7. Model EFQM Excellence
 8. Specifické standardy související s QMS (EMS, HSMS, ISMS). Integrované systémy řízení
 9. CSR
 10. Ekonomické aspekty kvality
 11. - 14. Přednáška odborníků z praxe (Grand hotel Zvon, Schwan Cosmetics, EUROPASTA)

Přednášky:

14 hodin; e-verze: http://moodle.ef.jcu.cz/

Semináře:

Rozvedení problematiky z přednášených témat. Zaměření na problematiku aplikace HACCP v rámci obou specializací (obchod potravinami a stravovací zařízení) a environmentálního managementu. Prezentace seminárních prací v PP na vyhlášená témata (3).

Semináře: 22 hodin

Exkurze:

6 výukových hodin. Vybrané organizace (s aplikací ISO 9001, HACCP, BRC apod.). Povinné 2 exkurze

Celkem semináře a exkurze: 28 hodin

Požadavky na zápočet:

A) Účast na seminářích
- maximálně na 2 absence

B) Individuální práce:
 1. Seminární práce na vybrané téma ( prezentace v PP ; odevzdání v e-verzi podkladových textů W a PP) (1. seminární práce)
 2. Závěrečná prezentace Kvalita – základní imperativ mého/našeho života (3. seminární práce)
 3. Průběžná příprava na zadaná témata k diskuzi
C) Týmová práce
z oblasti aplikace HACCP v maloobchodních jednotkách a restauračních provozech *

D) Účast na 2 exkurzích

E) Participace na environmentálních průzkumech (dotazníkové šetření)

* V úschovně si prosím specializace MM vyzvedne naskenované publikace: Příručku správné hygienické praxe pro prodej potravin a Systém kritických bodů (HACCP)v obchodě.
Odkazy: budou aktualizovány
Podstatné pro vypracování semestrální práce, povinné ke zkoušce.
Obdobně pro specializaci CR ke stažení na www: Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách 1:
http://www.socr.cz/assets/aktivity/publikace/P__ru_ka___st1.pdf
Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách 2: http://www.khskk.cz/khsdata/hv/zasady_spravne_vyrobni_praxe2.pdf

Požadavky na absolvování zkoušky:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Písemná zkouška:

minimálně 60% úspěšnost

Doplňující informace:

Účast na seminářích a přednáškách odborníků z praxe je podstatnou součástí procesu výuky. Přítomnost studentů bude kontrolována, nepřítomnost musí být řádně omluvena. V případě nepřítomnosti je povinností studenta si probíranou problematiku doplnit.
Na semináře je žádoucí, aby si studenti připravili aktuální informace z přednášené oblasti.
Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.
Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit.Dokument ke stažení

 
Plán exkurzí a přednášek externistů MANJ v akademickém roce 2012/2013
(připravováno)
Ċ
Eduard Šittler,
24. 9. 2012 0:30
Comments