Doprava v cestovním ruchu - prezenční studium 12/13


Předmět: DOPRAVA (DCR)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: presenční
Zajišťuje : katedra obchodu a cestovního ruchu
Garant předmětu: Mgr. Vladimír Dvořák
Vyučující: Mgr. Vladimír Dvořák (dvorak@ef.jcu.cz.)
Způsob zakončení: zápočet, zkouška

Anotace předmětu:

Cíl předmětu a formy výuky: hlouběji seznámit studenty s problematikou infrastruktury dopravních sítí, dopravních služeb, kalkulacemi a tvorbou cen v dopravě, trasováním a sestavováním zájezdů, marketingem dopravní firmy a využíváním rezervačních informačních systémů v dopravě.
Základními formami výuky jsou přednášky, cvičení a technická cvičení v praxi,včetně besedy s odborníkem z praxe.
Popis předmětu obecně: jedná se o teoretickou vědní disciplínu zabývající se technologií dopravních služeb. Tato disciplína analyzuje tvorbu produktů cestovního ruchu v oblasti dopravních a přepravních služeb.

Literatura:

Povinná
 • Brinke, J.: Úvod do geografie dopravy. Praha: Karolinum, 1999
 • Duval, D. T.: Tourism and Transport. Clevedon Hall: Chanel View Publications, 2007
 • Mirvald, S.: Geografie dopravy. Plzeň: ZU, 2000
 • Kunašová, E.: Technika zahraničních zájezdů. Praha: Idea servis, 2001
 • Zurynek, J., Zelený, L., Mervart, M.: Dopravní procesy v cestovním ruchu. Praha: ASPI, 2008
Doporučená
 • Eisler, J.: Ekonomika podniku dopravy. Praha: VŠE, 1994
 • Štikar, J.: Přehled dopravní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, 1995

Témata přednášek a cvičení:

 1. Vztah dopravy a cestovního ruchu
 2. Dopravní infrastruktura a její financování, strukturální fondy EU.
 3. Doprava a marketing CR.
 4. Dopravní sítě a pozemní komunikace.
 5. Česmad – Bohemia: Charakteristika, úkoly a cíle.
 6. Ekologické euro normy - typy, význam.
 7. Busportál, pojišťovna DAS, Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU, Mezinárodní svaz autobusové turistiky – RDA.
 8. Silniční doprava v obcích – problémy, jak je řešit – vlastní náměty. Pozemní doprava a CR.
 9. Sociálně psychologické aspekty v dopravě, nehodovost, dopravní výchova, dopravní gramotnost.
 10. Autobusová doprava po vstupu ČR do EU. Potíže v nedodržování mezivládních dohod v oblasti mezinárodní autokarové zájezdové dopravy, AETR.
 11. Pronájem automobilů, systém autopůjčoven v ČR a ve světě.
 12. Letiště Praha – Ruzyně (komparace s jinými). Rezervace a nákup letenek. Letecká doprava po 11.9. 2001 a v době po ekonomické krizi v roce 2009.
 13. Letecká doprava – jaké má perspektivy?
 14. Management letecké dopravy.
 15. Železnice – ucelený celostátní dopravní systém. Grafikon, tarify, význam pro CR.
 16. Trajektová doprava. Trajekt x tunel.
 17. Námořní doprava a okružní plavby.
 18. Ochrana životního prostředí v dopravě. Návrhy řešení.

Témata seminárních prací a prezentací:

 1. Problematika financování dopravní infrastruktury.
 2. Doprava a cestování – statistický pohled.
 3. Česmad – Bohemia , charakteristika, úkoly,cíle.
 4. Busportál – charakteristika, pojišťovna DAS.
 5. Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU.
 6. Ekologické euro normy – EURO 0,1,2,3,...
 7. Problematika silniční dopravy v obcích – její nastínění, řešení, vlastní náměty.
 8. Sociálně psychologické aspekty dopravy a otázka nehodovosti.
 9. Mezinárodní svaz autobusové turistiky – RDA.
 10. Trable v nedodržování mezivládních dohod v oblasti zájezdové autobusové dopravy.
 11. Autobusová doprava a vstup ČR do EU (komparace s jinými odvětvími dopravy).
 12. Rezervace a nákup letenek, pronájem automobilů on – line.
 13. Systém autopůjčoven v ČR a ve světě.
 14. Omezení v letecké dopravě po 11. září 2001 – statistický pohled, dopady ekonomické krize, praktické příklady.
 15. Slabiny v trajektové dopravě.Co je to ORBIS LINK?
 16. Trajekt nebo tunel? Pohled společnosti INTERCONTACT.
 17. Letiště Praha – Ruzyně z pohledu České správy letišť.
 18. Železnice – ucelený celostátní dopravní systém.Grafikon, tarify.
 19. ČSA jako oficiální člen aliance Sky Team Cargo.
 20. Problematika ekologie v dopravě – návrhy řešení.

Požadavky k udělení zápočtu a vykonání zkoušky

Aktivní a tvůrčí práce v seminářích, vystoupení s prezentací zvoleného tématu na semináři a jeho zpracování v náležité formě, úspěšné složení písemné části zkoušky, přirozená orientace v problému a jeho pochopení při ústní zkoušce.

Ukončení předmětu

Písemný test + kalkulace dopravy u zájezdu, ústní zkouška
(10 otázek, 60% úspěšnosti).Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
17. 9. 2012 1:41
Comments