Doprava v cestovním ruchu - kombinované studium 12/13


Předmět: DOPRAVA (DCR)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: kombinovaná
Zajišťuje : katedra obchodu a cestovního ruchu
Garant předmětu: Mgr. Vladimír Dvořák
Vyučující: Mgr. Vladimír Dvořák (dvorak@ef.jcu.cz. )
Způsob zakončení: zápočet, zkouška

Anotace předmětu:

Cíl předmětu a formy výuky: hlouběji seznámit studenty s problematikou infrastruktury dopravních sítí, dopravních služeb, kalkulacemi a tvorbou cen v dopravě, trasováním a sestavováním zájezdů, marketingem dopravní firmy a využíváním rezervačních informačních systémů v dopravě.
Základními formami výuky jsou přednášky, cvičení a technická cvičení v praxi,včetně besedy s odborníkem z praxe.
Popis předmětu obecně: jedná se o teoretickou vědní disciplínu zabývající se technologií dopravních služeb. Tato disciplína analyzuje tvorbu produktů cestovního ruchu v oblasti dopravních a přepravních služeb.

Literatura:

Povinná
 • Brinke, J.: Úvod do geografie dopravy. Praha: Karolinum, 1999
 • Duval, D. T.: Tourism and Transport. Clevedon Hall: Chanel View Publications, 2007
 • Mirvald, S.: Geografie dopravy. Plzeň: ZU, 2000
 • Kunašová, E.: Technika zahraničních zájezdů. Praha: Idea servis, 2001
 • Zurynek, J., Zelený, L., Mervart, M.: Dopravní procesy v cestovním ruchu. Praha: ASPI, 2008
Doporučená
 • Eisler, J.: Ekonomika podniku dopravy. Praha: VŠE, 1994
 • Štikar, J.: Přehled dopravní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, 1995

Osnova kurzu – témata konzultací:

 1. Význam a postavení dopravy v národním hospodářství (historie vývoje dopravy, členění dopravy, vědní disciplíny zabývající se dopravou, vztah CR k dopravě, dopravní sítě).
 2. Podnikání v dopravě, marketing v dopravě, přepravní podmínky a tarify, dopravní podnik. Kalkulace cen v dopravě. Trasování v dopravě.
 3. Silniční doprava – silniční poplatky ve vybraných státech Evropy, pravidelná a nepravidelná přeprava osob. Železniční přeprava osob a význam železnice v cestovním ruchu. Letecká doprava – význam a postavení v cestovním ruchu, druhy letů, letiště, terminály, přeprava cestujících, tarify.
 4. Lodní přeprava osob, její využití v cestovním ruchu, říční, námořní plavba, trajekty. Ostatní druhy dopravy. Doprava a životní prostředí.

Požadavky k udělení zápočtu a vykonání zkoušky

Aktivní a tvůrčí práce v seminářích, přirozená orientace v problému a jeho pochopení při ústní zkoušce.

Ukončení předmětu

Písemný test + kalkulace dopravy u zájezdu, ústní zkouška
(10 otázek, 60% úspěšnosti).

Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
17. 9. 2012 1:36
Comments