Základy obchodu - kombinované a prezenční studium 12/13


Předmět: Základy obchodu (ZO)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Garant předmětu: Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
Vyučující: Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (kpicha@ef.jcu.cz)
Způsob zakončení: zápočet, zkouška

Anotace předmětu:

Cílem předmětu je základní pohled na vývoj obchodu, rozvoj obchodu v kontextu WTO, zařazení obchodu v systému hospodářských odvětví, formy moderních metod obchodního podnikání.
Transformace českého obchodu ve sféře státního a družstevního obchodu. Právní formy obchodu, družstva. Hospodářská politika v oblasti obchodu. Ochrana spotřebitele v oblasti obchodu. Členění obchodu. Základní formy obchodu. Specializace a systemizace provozních jednotek. Projevy a formy kooperace a integrace v obchodě. Třídění zboží, tvorba obchodního sortimentu, identifikace a balení zboží. Vývojové trendy obchodního podnikání. Procesy globalizace, internacionalizace, diverzifikace, koncentrace a jejich dopad do obchodních struktur a obchodního podnikání. Vývoj obchodu v mezinárodním kontextu. Mezinárodní instituce. Evropský jednotný trh.

Povinná literatura:

 • PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání. Retail management. 2. upravené vydání. Praha: Management Press 2002.
 • Občanský zákoník č. 40/1964 Sb
 • Obchodní zákoník č. 513/91 Sb.
 • Zákon o ochraně spotřebitele – č. 634/1992 Sb.
 • www.dacr.cz, www.wto.org, www.socr.cz, www.czech-franchise.cz

Doplňující zdroje:

 • Informační systém katedry obchodu a cestovního ruchu. E-learningový systém MOODLE.
 • CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. Retail management. Praha: Management Press, 2007, 307 s.
 • PÍCHA, K. (ed.), DVOŘÁK, V. ŠÚBERTOVÁ, E. a kol. Encyklopedie družstevnictví. Svazek 3. 1. vydání. Bratislava: Kartprint, 2007. 121 s.
 • HESKOVÁ, M. a kol. Encyklopedie družstevnictví. Svazek 2. 1. vydání. Bratislava: Kartprint, 2006.
 • HESKOVÁ, M., ŠÚBERTOVÁ, E. WILSON, M. a kol. Encyklopedie družstevnictví. Svazek 1. 1. vydání. Bratislava: Kartprint, 2005.
 • JINDRA, J. Obchodní firmy mezinárodní retailing. Skripta. Praha: VŠE, 1996
 • NĚMCOVÁ, L. a kol. Vybrané kapitoly z českého družstevnictví. Praha: Družstevní asociace ČR, 2001.
 • Transformace vnitřního obchodu v ČR 1990 – 1995. MH ČR.
 • VEBER, J. Management kvality a environmentu. 1. vyd. Praha: VŠE FPH, 2002. 156 s.
 • Časopisy: Regal, Zboží&Prodej, Družstevní noviny, Strategie, Výrobní družstevnictví, Družstevní bydlení
 • Materiály konferencí o obchodu. INCOMA
 • WWW stránky ČSÚ (www.czso.cz), dokumenty MPO ČR, www.mpo.cz, www.incoma.cz, www.npj.cz, www.gfk.cz

Osnova kurzu – témata přednášek:

 1. Úvod od studia, obsah a cíl kurzu. Obsah pojmu obchod. Historický vývoj obchodu.
 2. Vývoj českého a světového obchodu po druhé světové válce. Transformace českého obchodu v letech 1990 -1994
 3. Právní formy obchodu, družstva, družstevní obchod.
 4. Základní funkce a socioekonomické funkce obchodu. Postavení obchodu v národním hospodářství.
 5. Hospodářská politika v oblasti obchodu. Pojem, cíle, nástroje, nositelé hospodářské politiky (EU, ČR)
 6. Ochrana spotřebitele v oblasti obchodu
 7. Členění obchodu. Základní formy obchodu. Elektronický obchod
 8. Třídění zboží a jeho identifikace. Obchodní sortiment.
 9. Specializace v obchodě, systemizace provozních jednotek. Velkoobchod – terminologie a vývoj
 10. Maloobchod – terminologie a vývoj
 11. Kooperace v obchodě
 12. Evropský obchod v kontextu světového obchodu, základní mezinárodní instituce (MMF, WTO)
 13. Světové obchodní trendy, globalizace, integrace, internacionalizace, diverzifikace a koncentrace v českém a evropském obchodu.

Požadavky na zápočet:

 • 100% aktivní účast na cvičení, vypracování jednotlivých zadání

Požadavky na absolvování zkoušky:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

A) Písemná část
písemný test (30 otázek, 60 % úspěšnosti)

B) Ústní část

Doplňující informace:

Na semináře je žádoucí, aby si studenti připravili aktuální informace o aktuálním dění v souvislosti s obchodem a podnikání v obchodě.
Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.
Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit.

Ċ
Eduard Šittler,
21. 9. 2012 0:35
Comments