Základy ekonomické geografie - prezenční studium 12/13


Předmět: Základy ekonomické geografie (ZEG)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: prezenční
Garant předmětu: RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.
(č. dv. ZA 124M)
Způsob zakončení: zápočet, zkouška písemná

Anotace předmětu:

Cílem kurzu je seznámit studentky a studenty se základními principy ekonomické geografie zajímavými pro praxi obchodního podnikatele. Kurz je zaměřen na tři problémové okruhy – humánně-geografická analýza prostředí; humánně-geografické struktury; lokalizace a alokace.
Studentky a studenti jsou schopni objasnit význam komplexity prostoru pro podnikatelskou činnost, analyzovat rozdílnost míst na základě geografických konceptů a aplikovat geografické struktury při posuzování lokalizace podnikatelského záměru.

Povinná literatura:

 • Getis A., Getis J. & Fellmann J.D. (1998): Introduction to Geography. McGraw-Hill, Boston. (vybrané kapitoly)
 • Haggett P. (2001): Geography: a global synthesis. – Peasrson Education, Harlow. (vybrané kapitoly)
 • Knox P. L. & Marston S. A. (2001): Places and Regions in Global Context. Human Geography. – Prentice Hall, New Jersey. (vybrané kapitoly)
 • Marsh W.M. & Grossa J.M. (2001): Environmental Geography: Science, Land Use, and Earth Systems. John Wiley & Sons, New York. (vybrané kapitoly)
 • Navrátil J. & Martinát, S. (2012). Ekonomická geografie. – EF JU v ČB, České Budějovice.
 • Robinson G. M. (1998): Methods and Techniques in Human Geography. – John Wiley & Sons, Chichester. (vybrané kapitoly)

Doplňující zdroje:

 • Maryáš J. & Vystoupil J. (2001): Ekonomická geografie I. – Masarykova univerzita, Brno.
 • Toušek V., Kunc. & Vystoupil J. (2008): Ekonomická a sociální geografie. – Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň.

Osnova kurzu – témata přednášek:

 1. Zásady geografického myšlení.
 2. Vývoj a struktury lidské populace.
 3. Zdroje, jejich zásoby a spotřeba.
 4. Prostorové systémy.
 5. Toky a modely prostorových vazeb.
 6. Sítě a konektivita.
 7. Uzly a jejich hierarchie.
 8. Rurální struktury.
 9. Urbánní struktury.
 10. Prostorové šíření.
 11. Lokalizační principy.
 12. Dopravní problém.
 13. Lokalizace a alokace.
 14. Interpretace míst.

Osnova kurzu – témata cvičení:

1. cvičení
Pravidla práce na cvičení.
Zdroje dat a práce s daty.
Metody studia komponent kognitivního prostoru.

2. cvičení
Praktické cvičení: Člověk a jeho prostředí.

3. cvičení
Praktické cvičení: Prostorové vazby.

4. cvičení
Praktické cvičení: Sídelní struktury.

5. cvičení
Praktické cvičení: Prostorové šíření.

6. cvičení
Praktické cvičení: Lokalizace.

7. cvičení
Zhodnocení práce na cvičeních.
Udělení zápočtů.

Požadavky na zápočet:

A) Řádně vypracováno pět praktických cvičení
 • kontrola proběhne na konkrétním cvičení
 • v případě nepřítomnosti studentky nebo studenta na cvičení bez omluvy (viz bod B) odevzdání vypracování cvičení do 7 dní od zadání cvičení, a to v písemné (= tištěné) podobě
B) Účast na cvičeních
 • student/-ka může bez omluvy (zdravotní indispozice potvrzená lékařem nebo vážnější rodinné důvody) chybět maximálně na jednom cvičení

Požadavky na absolvování zkoušky:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu. Zkouška je písemná. Pro absolvování zkoušky je požadována minimálně 60% úspěšnost.

Doplňující informace:

 • Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí studentka nebo student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.
 • Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit.
 • V případě, že výuka přednášky nebo cvičení odpadne z důvodu jiných pracovních povinností vyučujícího, nebude nahrazována a vypracování odpadnuvšího cvičení nebude vyžadováno.
 • Obecné podmínky studia jsou dány Zákonem o vysokých školách a Studijním a zkušebním řádem JU.

Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
19. 9. 2012 3:32
Comments