Základy ekonomické geografie - kombinované studium 12/13


Předmět: Základy ekonomické geografie (ZEG)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: kombinovaná
Garant předmětu: RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.
(č. dv. ZA 124M)
Způsob zakončení: zápočet, zkouška písemná

Anotace předmětu:

Cílem kurzu je seznámit studentky a studenty se základními principy ekonomické geografie zajímavými pro praxi obchodního podnikatele. Kurz je zaměřen na tři problémové okruhy – humánně-geografická analýza prostředí; humánně-geografické struktury; lokalizace a alokace.
Studentky a studenti jsou schopni objasnit význam komplexity prostoru pro podnikatelskou činnost, analyzovat rozdílnost míst na základě geografických konceptů a aplikovat geografické struktury při posuzování lokalizace podnikatelského záměru.

Povinná literatura:

 • Getis A., Getis J. & Fellmann J.D. (1998): Introduction to Geography. McGraw-Hill, Boston. (vybrané kapitoly)
 • Haggett P. (2001): Geography: a global synthesis. – Peasrson Education, Harlow. (vybrané kapitoly)
 • Knox P. L. & Marston S. A. (2001): Places and Regions in Global Context. Human Geography. – Prentice Hall, New Jersey. (vybrané kapitoly)
 • Marsh W.M. & Grossa J.M. (2001): Environmental Geography: Science, Land Use, and Earth Systems. John Wiley & Sons, New York. (vybrané kapitoly)
 • Navrátil J. & Martinát, S. (2012). Ekonomická geografie. – EF JU v ČB, České Budějovice.
 • Robinson G. M. (1998): Methods and Techniques in Human Geography. – John Wiley & Sons, Chichester. (vybrané kapitoly)

Doplňující zdroje:

 • Maryáš J. & Vystoupil J. (2001): Ekonomická geografie I. – Masarykova univerzita, Brno.
 • Toušek V., Kunc. & Vystoupil J. (2008): Ekonomická a sociální geografie. – Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň.

Osnova kurzu – témata konzultací:

1. Geografie – člověk a jeho prostředí
Zásady geografického myšlení. Vývoj a struktury lidské populace. Zdroje, jejich zásoby a spotřeba.

2. Geografické struktury 1
Prostorové systémy. Toky a modely prostorových vazeb. Sítě a konektivita. Uzly a jejich hierarchie.

3. Geografické struktury 2
Rurální struktury. Urbánní struktury. Prostorové šíření.

4. Lokalizace a alokace
Lokalizační principy. Dopravní problém. Lokalizace a alokace. Interpretace míst.

Požadavky na zápočet:

Vypracovány a odevzdány tři POTy
 • POT bude zadán na 1., 2. a 3. konzultaci. Vypracován bude písemně (maximálně 500 slov u textů, jinak tabulka, graf, kartogram, kartodiagram) a odevzdán v tištěné podobě vždy na následující konzultaci, po níž byl POT zadán.

Požadavky na absolvování zkoušky:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě konzultací a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu. Zkouška je písemná. Pro absolvování zkoušky je požadována minimálně 60% úspěšnost.

Doplňující informace:

 • Konzultace jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu konzultací jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí studentka nebo student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.
 • Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit.
 • Obecné podmínky studia jsou dány Zákonem o vysokých školách a Studijním a zkušebním řádem JU.

Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
19. 9. 2012 3:21
Comments