Základy cestovního ruchu - prezenční studium 12/13


Předmět: ZÁKLADY CESTOVNÍHO RUCHU (ZCR)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: prezenční
Zajišťuje : katedra obchodu a cestovního ruchu
Garant předmětu: Mgr. Vladimír Dvořák
Vyučující: Mgr. Vladimír Dvořák (dvorak@ef.jcu.cz. )
Způsob zakončení: zápočet, zkouška

Anotace předmětu:

Cíl předmětu a formy výuky: Osvojit si základní poznatky o cestovním ruchu jako systému a jeho okolí, cestovní ruch jako vědní disciplina, multioborový charakter.
Základními formami výuky jsou přednášky, cvičení a technická cvičení v praxi,včetně besedy s odborníkem z praxe.

Popis předmětu obecně: jedná se o teoretickou vědní disciplínu zabývající se teorií a aplikací cestovního ruchu v praxi.

Literatura:

Povinná
 • Goeldner, Ch. R., Ritchie, B. J. R.: Tourism. Principles. Practices, Philosophies. New Jersey: Wiley, 2009
 • Hesková, M. a kol.: Cestovní ruch – pro VOŠ a VŠ. Praha: Fortuna, 2011
 • Pásková, M., Zelenka, J.: Cestovní ruch – výkladový slovník. Praha: MMR, 2002
Doporučená
 • Časopis C.O.T. – aktuální články
 • Minář, P. a kol.: Technika, management a marketing v CR. Hradec Králové: Gaudeamus, 1996
Internetové zdroje

Témata přednášek a cvičení:

1.a 2. Systém cestovního ruchu

Podstata CR – CR jako systém a jeho struktura. Okolí systému CR. Klasifikace CR podle druhů (rekreační, sportovní, kulturní, lázeňský, obchodní,..) a forem (domácí – zahraniční, organizovaný – individuální,…). Obsah a podmínky základních forem CR. Teorie CR.

3. Vývoj cestování a cestovního ruchu

Náčrt historie cestování a cestovního ruchu. Základní motivy cestování ve starověku a středověku. Motivy cestování v novověku. Novodobý CR v Evropě. Zvláštnosti vývoje CR v tehdejším Československu.

4. a 5. Trh cestovního ruchu

Podstata trhu CR, jeho charakteristika a zvláštnosti. Poptávka po CR – činitelé, kteří ovlivňují poptávku – ekonomické, demografické,sociálně-kulturní, ekologické, politické a administrativní. Subjekt CR jako představitel poptávky a jeho typologie. Nabídka v užším a širším smyslu. Činitelé, kteří ovlivňují nabídku CR.

6. Podniky a instituce CR

Typologie a zvláštnosti podniků CR sdružení a svazy CR. Řízení CR – orgány koordinace CR.

7. Služby v CR

Cestovní ruch jako služba. Postavení služeb a jejich zvláštnosti v CR. Rozdělení služeb CR. Kvalita služeb v CR.

8. Politika CR

Podstata a cíle, nástroje a nositelé politiky CR politika CR jako součást hospodářské politiky. Mezinárodní politika CR, role UNWTO. Mezinárodní a světové konference o CR. Role ČR v činnosti mezinárodních organizací CR.

9. Hospodářské a sociální důsledky CR

Hospodářské funkce CR – příjmy a multiplikační efekt CR, tvorba hodnot a vliv CR na HDP. Faktor zaměstnanosti , regionálního rozvoje a platební bilance. Vztah zahraničního CR a zahraničního obchodu. Sociální a kulturní funkce CR.

10. Rozvoj CR ve světě a v ČR

Mezinárodní CR. V České republice – domácí a zahraniční. Vliv globalizace na CR.
Perspektivy rozvoje MCR a DCR v České republice.

11. a 12. Marketing cestovním ruchu

Marketing služeb, marketingový mix cestovního ruchu 8P. Využití přímého marketingu v cestovním ruchu.

13. Destinační management a marketing.

Model budování destinačního managementu. Marketingová strategie destinace CR. Kooperace v rámci destinace. Příklady destinačního řízení v ČR.

14. Etický kodex CR

Světový výbor pro etiku CR. Globální etický kodex CR

Harmonogram cvičení:

 1. 1. Úvod do problematiky ZCR, studijní literatura, požadavky ke studiu.
 2. 2. Geneze cestování – předetapa Cestovního ruchu. Motivy cestování v různých historických obdobích. Cestování v novověku. Kavalírské cesty Rožmberků.
 3. 3. Potenciál a předpoklady CR. Přírodní a uměle vytvořené podmínky rozvoje jednotlivých druhů a forem CR.
 4. 4. Domácí CR – současný stav, problémy a perspektivy. Rekreační příležitosti domácností, druhé bydlení, chataření a chalupaření.
 5. 5. Aktivní CR - současný stav, problémy a perspektivy. Hosté hromadných ubytovacích zařízení.Národní kulturní památky a technické památky.
 6. 6. Pasivní CR - současný stav, problémy a perspektivy. Dopravní infrastruktura CR a sportovně – rekreační infrastruktura.
 7. 7. Městský CR a jeho sociálně – ekonomické dopady. Turistická informační centra.
 8. 8. Evropský trh CR a jeho specifika.
 9. 9. Světový trh CR – současný stav, možnosti rozvoje
 10. 10. Rajonizace CR, marketingové turistické oblasti a regiony.
 11. 11. Zaměstnanost v CR, podnikatelská aktivita v CR. Problematika legislativní úpravy v CR, ochrana spotřebitele v CR.
 12. 12. Řízení CR v rovině státní, regionální. Sdružení a asociace. MMR – řízení CR, agentura CzechTourism.
 13. 13. Turisticko – rekreační zatížení území. CR – faktor regionálního rozvoje

Seminární práce:

Druhý život hasičské zbrojnice v jižních Čechách (přestavba na muzeum, galerii apod.).
Hasičská zbrojnice jako speciální industriální stavba – „Hasičské zbrojnice vyprávějí“.

Požadavky k udělení zápočtu a vykonání zkoušky:

Aktivní a tvůrčí práce v seminářích, vystoupení s prezentací zvoleného tématu na semináři a jeho zpracování v náležité formě, úspěšné složení písemné části zkoušky, přirozená orientace v problému a jeho pochopení při ústní zkoušce včetně obhajoby seminární práce.

Ukončení předmětu:

Písemný test, ústní zkouška
(10 otázek, 60% úspěšnosti)Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
20. 9. 2012 4:36
Comments