Vnější obchodní vztahy A - kombinované studium 12/13


Předmět: Vnější obchodní vztahy A (VOVA)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: kombinovaná
Zajišťuje : katedra obchodu a cestovního ruchu
Garant předmětu: Ing. Lucie Tichá, Ph.D.
Vyučující: Ing. Lucie Tichá (ticha@ef.jcu.cz. )
Způsob zakončení: zápočet, zkouška

Anotace předmětu:

Předmět seznamuje se základními funkcemi zahraničního obchodu, nástroji zahraničně obchodní politiky, vymezuje základní stupně ekonomické integrace a činnost mezinárodních institucí se zaměřením na oblast zemědělského a potravinářského průmyslu.
Funkce mezinárodního obchodu. Teorie mezinárodní směny. Autonomní a smluvní nástroje zahraničně obchodní politiky (cla, kvantitativní restrikce, minimální ceny, autolimitační dohody, nástroje podpory exportu, obchodní smlouvy, obchodní a platební dohody). Pásma volného obchodu (CEFTA, EFTA, NAFTA). Celní unie. Jednotný vnitřní trh (EU). Hospodářská a měnová unie (EMU). Světová ekonomika: rozvojové ekonomiky, tranzitivní ekonomiky, rozvinuté tržní ekonomiky. GATT + WTO, MMF a Světová banka, OECD. Specializované ekonomické organizace OSN (FAO, UNIDO).

Literatura:

Povinná
 • Tichá, L.: Vnější obchodní vztahy ČR. Č. Budějovice: EF JU, 2007.
 • Cihelková, E.: Světová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje. Praha: VŠE, 2000.
 • Dvořák, P.: Základy mezinárodní obchodní politiky. Praha: VŠE, 2000.
 • Machková, H. a kol.: České podnikatelské subjekty a vnitřní trh EU. Praha: VŠE 2004.
 • Hes, A.: Základy mezinárodního obchodu. Praha: ČZU, 2000.
 • Bergami, R.: International Trade. Melbourne: Eruditions publishing. 2009
Doplňující zdroje
 • Cihelková, E.: USA, Japonsko, SRN. Praha: VŠE, 1998.
 • Kalinská, E., Petříček, V.: Mezinárodní obchod I. Praha: VŠE 2003.
 • Machková, H., Sato, A., Zamykalová, M.: Mezinárodní obchodn a marketing. Praha: Grada Publishing, 2002.
 • Pipek, J. a kol.: Mezinárodní obchod. Praha: VŠE, 1996
 • Šnorek, I.: Světová obchodní organizace. Praha: VŠE, 1997
 • Šťastný, D.: Mezinárodní obchod a politika. Praha: VŠE, 2004
 • Zamykalová, M.: Mezinárodní obchodní jednání. Praha: VŠE, 2001
 • Časopisy: Mezinárodní obchod, Mezinárodní politika, Obchod, kontakt, marketing, Moderní obchod, EURO - Info
 • MZV ČR: Amsterdamská smlouva, Schengenské dohody, Agenda 2000, Průvodce EU, Průvodce vnějšími vztahy EU

Osnova kurzu – témata přednášek:

 1. Vývoj a význam MO jako organické součásti světové ekonomiky.Teorie MO, základní vývojové trendy 20.století.
 2. Mezinárodní obchod v rámci EU (SOP, Taric)
 3. Zahraniční obchod České republiky (vývoj, bilance, komoditní, teritoriální struktura, podpora exportu)
 4. Autonomní nástroje Z - O politiky. Smluvní nástroje Z - O politiky
 5. Základní formy ekonomické integrace (pásma volného obchodu, celní unie, jednotný trh, hospodářská a měnová unie)
 6. Světová ekonomika. Rozvojové ekonomiky.
 7. ANIZ. Tranzitivní ekonomiky.
 8. Rozvinuté tržní ekonomiky
 9. Doprava a skladování v mezinárodním obchodě.
 10. Pojištění a platby v mezinárodním obchodě
 11. Dokumenty v mezinárodním obchodě
 12. Mezinárodní organizace v MO a účast ČR v těchto organizacích.
 13. Přednáška odborníka z praxe.
 14. Přednáška odborníka z praxe.

Osnova kurzu – témata konzultací:

Jednotlivé konzultace budou realizovány formou přednášek na výše uvedená témata a doplněna o dílčí případové studie s následnou prezentací.

Požadavky k udělení zápočtu:

A) Účast na konzultacích, aktivní přístup v aplikaci moodle09.ef.jcu.cz

 • B) Prezentace a odevzdání dílčích seminárních prací:
 • Seminární práce budou zadávány v průběhu semestru a prezentovány v rámci seminářů.

Požadavky na absolvování zkoušky

 • Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po splnění podmínek zápočtu.
 • Zkouška má písemnou formu, podmínkou je splnění se 70% úspěšností a případné ústní dozkoušení (možnost vylepšení známky o 1 stupeň).

Doplňující informace

 • Účast na konzultacích je podstatnou součástí procesu výuky, nepřítomnost musí být řádně omluvena. V případě nepřítomnosti je povinností studenta si probíranou problematiku doplnit.
 • Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.
 • Jakékoliv dotazy či problémy konzultujte s vyučujícím.

Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
21. 9. 2012 1:04
Comments