Sociální ekonomika - prezenční studium 09/10


Předmět:                      Sociální ekonomika (SE)
Semestr:                      ZS 2009
Forma studia:             prezenční
Garant předmětu:      Mgr. Jiří Svoboda, DESS
Vyučující:                    Mgr. Jiří Svoboda, DESS
                                      Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
Způsob zakončení:    zápočet, zkouška

Anotace předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem sociální ekonomie, jejím významem v současné společnosti a úlohou družstev v této oblasti. Postavení a úloha sociální ekonomie v národních ekonomikách. Subjekty sociální ekonomie. Nástroje motivace k pracovnímu začlenění. Zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností a některých skupin obyvatelstva se specifickými potřebami, jejich možné společenské uplatnění. Evropský sociální fond. Úloha vládních a nevládních organizací, činnost samospráv. Podíl družstev na vytváření pracovních příležitostí v sektoru sociální ekonomie. Sociální družstvo.

Povinná literatura:
 • DOHNALOVÁ, M. Sociální ekonomika v evropském kontextu. Akademické nakladatelství CERM S.R.O., 2006. 314 s. ISBN 80-7204-428-1. 
Doplňující zdroje:
 • Systém Moodle 
Osnova kurzu – témata přednášek:
 1. Úvod do předmětu – vymezení pojmů, vznik a vývoj 
 2. Družstevnictví – jeden z pilířů SE - historie, současní situace v ČR 
 3. Družstevnictví – situace v Evropě, mezinárodní aspekty 
 4. Sociální ekonomika a sociální podniky v zahraničí – obecná situace, Francie, Itálie 
 5. Sociální ekonomika a sociální podniky v zahraničí – Belgie, Německo 
 6. Sociální ekonomika a sociální podniky v zahraničí – Švédsko, Velká Británie 
 7. Sociální ekonomika a sociální podniky v zahraničí – Španělsko, vazby na Evropskou komisi 
 8. Sociální ekonomika a sociální podnikání v ČR I. 
 9. Sociální ekonomika a sociální podnikání v ČR II. 
 10. Sociální ekonomika a sektor neziskových organizací I. 
 11. Sociální ekonomika a sektor neziskových organizací II. 
 12. Sociální ekonomika a sektor neziskových organizací III. 
 13. Stěžejní evropské materiály o SE – zpráva EP, Studie CIRIE, studie GŘ Podnikání 
 14. Evropské konference o SE 
Požadavky na zápočet:

A) Aktivní účast na seminářích

B) Individuální práce: Zpracování seminárního zadání.

Požadavky na zkoušku:

A) Písemný test

B) Ústní zkouška

Doplňující informace:

Účast na přednáškách a seminářích je podstatnou součástí procesu výuky. Přítomnost studentů bude v náhodných intervalech během semestru kontrolována, nepřítomnost musí být řádně omluvena. V případě nepřítomnosti je povinností studenta si probíranou problematiku doplnit.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Uváděné informační zdroje pro studium, jsou potřebné pro úspěšné absolvování předmětu.

Aktuální informace k předmětu budou k dispozici v e-learningovém systému Moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit.

Dokument ke stažení

Ċ
Viktor Vojtko,
29. 8. 2011 1:43
Comments