Řízení obchodního provozu - kombinované studium 12/13


Předmět: Řízení obchodního provozu (ROP)

Semestr: ZS 2012
Forma studia: kombinovaná
Garant předmětu: doc. Ing. Antonia Štensová, PhD.
Vyučující:
doc. Ing. Antonia Štensová, PhD.
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Ing. Bc. Alena Srbová
Způsob zakončení: zápočet, zkouška

Anotace předmětu:

Cílem předmětu je rozšíření poznatků v oblasti řízení obchodního provozu na úrovni maloobchodu i velkoobchodu.
Úvod do studia. Vysvětlení základních pojmů z obchodního provozu. Maloobchodní síť, maloobchodní řetězce. Logistika pohybu zboží. Maloobchodní jednotka a provoz – plochy, vybavení, zboží v prodejně. Služby v maloobchodní prodejně. Lidské zdroje v obchodě. Provoz a technologie ve velkoobchodních skladech. Informační systém pro řízení obchodního procesu. Elektronické obchodování. Legislativa souvisící s obchodním provozem.

Povinná literatura:

 • ŸBURSTINER, I.: Základy maloobchodního podnikání. Praha: Victoria Publishing 1994
 • ŸPRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání. Retail Management. 2. upravené vydání. Praha: Management Press, 2002.
 • CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ a kol.: Retail management. Praha: Management Press 2007, ISBN 978-80-7261-167-6
 • CIMLER, P.: Retail management, Lokalizace a provoz maloobchodu, Praha: VŠE, 1997
 • DUNNE, Patrick M., LASCH, Robert F.: Retailing, 6. vyd. 2008, South Western, USA, 978-0-324-36279-4 e-kniha: http://www.ebook3000.com/Retailing--6-Edition_107937.html

Doplňující zdroje:

 • Informační systém katedry obchody a cestovního ruchu
 • HAMMOND, R.: Chytře vedená prodejna. 3.aktualiz. a rozšířené anglické vydání. Harlow, England 2011. Praha: Grada 2. vydání 2012, ISBN 978-80-247-4162-8
 • LEVY, M., WEITZ, B.: Retailing Management. 8 Edit. McGrav-Hill/Irwin 2011. ISBN - 13: 978-0073530024

Časopisy:

 • Systémy logistiky, vydáva ATOZ, ISSN 1214-4827
 • Zboží a prodej - vydává ATOZ
 • Obchod, vydavateľ Ecopress Bratislava, ISSN 1335-2008
 • Váš obchod – Metro/Makro
 • Moderní obchod (už se nevydává proto starší čísla)

Internetové zdroje:

Osnova kurzu – témata přednášek:

 1. Úvod do studia. Základní pojmy (provoz, provozní jednotka). Základní typy provozních jednotek a jejich charakteristika – maloobchod a velkoobchod
 2. Územní analýza, nákupní spád a akční rádius. Lokalizace a profilace maloobchodní sítě a velkoobchodních skladů
 3. Maloobchod - logistické řízení pohybu zboží
 4. Maloobchod – plochy v prodejně, vybavení prodejny, nákupní prostředí, nákupní atmosféra
 5. Maloobchod – pohyb zboží v prodejně (objednávka, vstup, ukládání, označování, vystavování, kontrola atd.), pokladní zóny, pokladní systémy
 6. Maloobchod – služby, pomocné činnosti v prodejně (výkup lahví, opravy, hygiena, bezpečnost)
 7. Velkoobchod – provoz ve velkoobchodním skladu, zařízení a technologie pohybu zboží
 8. Lidské zdroje v obchodním provozu – struktura, řízení
 9. Informační systém v řízení obchodního provozu
 10. Elektronické obchodování
 11. Legislativa obchodního provozu
 12. Vývojové trendy v obchodním provozu
 13. Aktuální téma
 14. Přednáška odborníka z praxe

Požadavky na zápočet:

Vypracování jedné práce (zadána bude na 1. konzultaci) a její prezentace na 2. konzultaci, její odevzdání elektronicky vyučujícímu do Moodlu do 2. konzultace.

Požadavky na absolvování zkoušky:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu. Zkouška bude písemná i ústní.
 • Písemný test (úspěšnost 60%)
 • Ústní zkoušení – v odůvodněných případech je možné přistoupit i k tomuto typu zkoušení

Doplňující informace:

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací a budou k dispozici na Moodlu. Je potřebné aktuálně sledovat odborné časopisy, články, konference.

Dokument ke stažení

Ċ
Eduard Šittler,
20. 9. 2012 2:26
Comments