Marketing - kombinované studium 12/13


Předmět: MARKETING (ZMA)

Semestr: ZS 2012/2013
Forma studia: kombinovaná
Garant předmětu: doc. Ing. Helena Horáková, CSc.,
Ing. Marie Švarcová, Ph.D.
Vyučující: Přednášky: doc. Ing. Helena Horáková, CSc., Ing. Marie
Švarcová, Ph.D.,
Cvičení: doc. Ing. Helena Horáková, CSc., Ing. Marie
Švarcová, Ph.D.,
Způsob zakončení: zápočet, zkouška

Anotace předmětu:

Cílem předmětu je pochopení podstaty marketingu a jeho obsahu v podniku a společnosti. Základním předpokladem je orientace v marketingové terminologii a znalost významu jednotlivých pojmů např.: marketingová koncepce, marketingová strategie, marketingová taktika tj. nástroje marketingu - produkt a jeho cena, distribuce a podpora. Marketing začíná poznatelností faktorů a vlivů marketingového prostředí, jehož součástí je nejen firma/organizace a její možnosti s přispěním vědy a techniky, ale i spotřebitel a zákazník včetně jeho nákupního chování a rozhodování o svých potřebách, přáních a požadavcích, které se snaží firma/organizace uspokojit se ziskem a s ohledem na čas. Řízení tohoto procesu je podporováno marketingovým informačním systémem a marketingovým výzkumem, realizující se v marketingovém - tržně segmentovaném prostředí.

Povinná literatura:

 • Boučková, J. a kol.Marketing. Praha: C.H.Beck, 2003
 • Švarcová, M. Grafická podpora přednášek. Zeleneč: Profess Consulting, 2012
 • Kotler, P., Armstrong, G. Principles of Marketing. New Jersey: Pearson, 2010.
 • McCarthy, E.J., Pereault, W.D. Základy marketingu. Praha: Victoria Publishing, 1995.

Doplňující literatura:

 • Horáková, H. Strategický marketing. Praha: Grada, 2003
 • Whiteley, R.C. Podnik řízený zákazníkem. Praha: Victoria Publishing, 1999
 • Erdély, E. Baťa - švec, který dobyl svět. Praha, 1990
 • Bárta, V., Bártová, H. Marketingový výzkum trhu. Praha, 1991.
 • Baťa, J.T., Sinclairová, S. Tomáš Baťa-Švec pro celý svět
 • Hlaváč, M. Tvůrci českého zázraku. Praha, 2000.
 • Kotler, P. Marketing od A do Z. Praha: Management Press, 2003
 • Kotler, P. 10 smrtelných marketingových hříchů. Jak je rozpoznat a nespáchat. Praha: Grada Publishing. 2004
 • Kotler, P. Marketing management /vybrané kapitoly/. Praha: Grada Publishing. 10. Rozšířené vydání, 2003

Obsah

Přednášky:
 1. Marketing, definice marketingu. jeho úloha ve společnosti i firmě. Základní terminologie (př. direct marketing, gerilla marketing, kafilérní marketing, viral marketing, apod.). vznik a vývoj marketingové teorie. Podstata marketingu. Vztah k výrobě. Ekonomická podstata marketingu. Marketingová činnost. Marketingová filozofie.
 2. Marketingové prostředí. Vnitřní a vnější prostředí firmy. Marketingové makroprostředí a mikroprostředí podniku. Analýza prostředí.
 3. Konkurence a konkurenční prostředí. Význam konkurence. Identifikace konkurence. Informační systém o konkurenci. Odhalení cílů konkurence.
 4. Spotřebitelské a průmyslové trhy. Koneční spotřebitelé a jejich chování při nakupování. Průmysloví zákazníci i zákazníci zprostředkovatelé a jejich chování při nakupování. kupní rozhodovací procesy. Model chování zákazníka. Poptávka - prognóza a predikce.
 5. 5. Segmentace trhu. Nalézání možností na cílových trzích pomocí jejich segmentace. Tržní segmenty (význam, postup tvorby a kritéria). Výhody segmentace, fáze segmentace.
 6. Marketingový informační systém. Získávání informační pro marketingová rozhodnutí. Marketingový výzkum, účel, druhy, účastníci a marketingový proces.
 7. Význam "4C" pro firmu. Marketingový mix "4P". Význam dalších "P".
 8. Produkt (Product) a produktová politika. Produkt - pojem, třídění. Úrovně produktu, dimenze a vrstvy. Značka. Životní cyklus produktu. Strategie uvedení produktu na trh. Podnikatelské hodnocení produktu. Inovace a nové produkty. Výrobky a jejich klasifikace.
 9. Služby, povaha, vlastnosti a klasifikace.
 10. Cena produktu (Price of product). Cenová politika. Cíle ceny, flexibilita, hladina a struktura cen. Určování cen v reálném světě. Nabídka X poptávka. Cena X hodnota. Přizbůsobení cen, cenové změny a reakce na tyto změny.
 11. Místo produktu (Place of product). Distribuce. Distribuční cesty, úrovně, druhy a členění (cesty a fyzická distribuce).
 12. Podporování, podněcování produktu (Promotion of product). Nástroje - reklama, podpora pordeje, osobní prodej, Public relations, publicita. Výběr médií. Propagační prostředky. Reklamní kampaň. Pojem marketingová komunikace.
 13. Marketingové řízení. Strategické řízení. Marketingové strategické řízení. Marketingové strategie. Marketingové taktiky. Marketingový program firmy.
 14. Mezinárodní marketing. Specifika a základní koncepce a význam pro firmu. Důvody a formy zapojení do mezinárodního marketingu.

Obsah

Témata seminářů pro kombinované studium:
 1. Marketing vznik a důvod vzniku. základní terminologie.
 2. Marketingové prostředí firmy
 3. Marketingový mix
 4. Marketingové řízení
Ostatní témata, která nejsou v plánu výuky kombinovaného studia zahrnuta, jsou určena k samostudiu – pouze pro tuto formu studia.
Požadavky na ukončení předmětu

Zápočet:

V průběhu semestru musí student splnit jednu ze dvou variant, která je odvislá od vzniklé situace a rozhodnutí přednášejícího:
 1. Úspěšně absolvovat dvě ze tří případových klasifikačních studií v průběhu semestru. Nesplní-li student tento požadavek, může absolvovat klasifikační případovou studii ve vyhlášených termínech ve zkouškovém období, a to maximálně dvakrát.
 2. Nebo úspěšně zpracovat semestrální práci, která je odvozena od přednášené látky a je součástí jejího procvičování, včetně výzkumného úkolu.
Zkouška:

Zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní, pokud vyučující nerozhodne jinak - tj. pouze ústní.

Písemná část zkoušky má podobu testu, který obsahuje látku z předmětu ve zhruba 18 -20 otázkách se 60% úspěšností. Pokud student splní písemný test na více jak 90 %, bude tento test považován za splnění zkoušky a hodnocen stupněm výborně.

Dokument ke stažení

syllabus_ZMA_komb_ZS2012
Ċ
Eduard Šittler,
16. 10. 2012 5:41
Comments