Výuka‎ > ‎

Obor "Obchodní podnikání"

Bakalářský stupeň

Studijní obor Obchodní podnikání zajišťuje studentům v povinné části studia znalosti všeobecného ekonomického a manažerského základu. Navazující předměty oborové specializace jsou zaměřeny na obchod a podnikatelské aktivity, aplikace marketingu a procesy v oblasti obchodních podniků, podniků služeb a podniků cestovního ruchu.

V bloku předmětů povinně volitelných si student doplňuje studijní zaměření podle svých zájmů a priorit. Skladba předmětů vychází z potřeb praxe. Důraz je kladen na aktivní formy studijního procesu, které vedou k získání praktických dovedností studentů na základě propojení teoretického vyučování s účastí odborníků z praxe, řešení případových studií, projektové výuce, interaktivnímu vzdělávání v simulovaném prostředí podniku a spolupráci se zahraničními studenty. 

Studenti si na konci druhého semestru volí ze dvou specializací – Obchod a Cestovní ruch – zakončených specializační státní závěrečnou zkouškou.

V prvním ročníku se od studentů očekává osvojení si základních všeobecných ekonomických vědomostí, ve druhém ročníku je kladen důraz na prohloubení znalostí a dovedností ve vztahu k obchodu a cestovnímu ruchu a třetí ročník je orientován na specializaci, syntézu znalosti a praktické aplikace.

O studium ve studijním oboru Obchodní podnikání je dlouhodobý zájem v prezenční i kombinované formě studia. Na Ekonomické fakultě JU se jedná o početně nejsilnější obor, jak z hlediska zájmu, tak i počtu studentů.

Základní profil absolventa oboru Obchodní podnikání je následující:

Znalosti: Absolvent si v potřebné míře osvojí znalosti v oblastech podnikání, obchodu, cestovního ruchu, marketingu a managementu, ekonomie, ekonomiky a finančního řízení podniku, informačních systémů, statistiky a obchodního práva i dvou cizích jazyků. Orientuje se nejen v problematice podniků a jejich řízení, ale i v širším kontextu hospodářských a politických souvislostí s ohledem na ČR i zahraničí. Své znalosti si rozšíří, prohloubí a zpřesní volbou profesní specializace (Obchod, Cestovní ruch) a dalších volitelných předmětů dle svého zájmu.

Schopnosti a dovednosti: Studijní obor připravuje absolventy pro práci s informacemi, komunikaci a týmovou spolupráci na úrovni středního managementu podniků v odvětvích obchodu a cestovního ruchu. Absolvent oboru Obchodní podnikání je tedy schopen samostatně i v týmu řešit problémy, plánovat, racionálně se rozhodovat, aplikovat teoretické znalosti do praxe, komunikovat v mateřském i ve dvou světových jazycích (na úrovni B1) a kvalitativně i kvantitativně hodnotit informace. Další profesní dovednosti získají absolventi v oblastech aplikace marketingu, jednání se zákazníky, ekonomicky zaměřených výpočtů a hodnocení, manažerských technik, marketingového výzkumu i využití moderních informačních technologií.

Uplatnění: Absolventi bakalářského stupně studia oboru Obchodní podnikání mají předpoklady pro uplatnění zejména v provozních procesech obchodu, cestovního ruchu a marketingu. Jsou připraveni i na manažerskou funkci na pozici středního managementu a pro vykonávání samostatné odborné práce v oblastech marketingu, obchodu a cestovního ruchu.

Typické pozice, které mohou absolventi zastávat, jsou juniorské pozice v managementu nadnárodních firem, manažerské a odborné pozice v rámci maloobchodu a velkoobchodu, internetových obchodů, obchodních oddělení výrobních firem, dopravních firem, hotelů, restaurací, cestovních kanceláří a agentur, infocenter a destinačních managementů. Dále lze zmínit pozice odborníků v marketingu (marketingový výzkum, reklama, PR apod.) a samostatné podnikatele.
 

Navazující magisterský stupeň

Studijní obor Obchodní podnikání ve svém navazujícím magisterském stupni zajišťuje studentům v povinné části studia prohloubení znalostí ve vztahu ke strategickému řízení podniků, především v odvětvích obchodu a cestovního ruchu. Zároveň jsou tyto znalosti významně rozšířeny o mezinárodní kontext a rozvoj interkulturálních dovedností.

Student si doplňuje studijní zaměření podle svých zájmů a priorit, jak v rámci volby specializačního projektu, tak i volbou povinně volitelných a výběrových předmětů. Důraz je kladen na aktivní formy studijního procesu, které vedou k získání praktických dovedností studentů na základě propojení teoretického vyučování s účastí odborníků z praxe, řešení případových studií, využití manažerských simulátorů, projektové výuky v rámci specializačního projektu a spolupráci se zahraničními studenty.

Studijní obor je opřen o oblasti, kterým je na garantující Katedře obchodu a cestovního ruchu dlouhodobě věnována pozornost i z hlediska rozvoje mezinárodních vztahů (např. s Victoria University Melbourne v oblasti mezinárodního obchodu), výzkumu a publikační činnosti.

O studium ve studijním oboru Obchodní podnikání je dlouhodobý zájem v prezenční i kombinované formě studia. Na Ekonomické fakultě JU se jedná o početně nejsilnější obor, jak z hlediska zájmu, tak i počtu studentů.

Základní profil absolventa oboru Obchodní podnikání v navazujícím magisterském stupni je následující:

Znalosti: Absolvent si prohloubí znalosti v oblastech strategického řízení obchodu a cestovního ruchu. Zvláštní pozornost je věnována marketingovému řízení v mezinárodním podnikatelském prostředí, vedení a řízení lidských zdrojů, udržitelnému rozvoji a etice, využívání moderních informačních systémů a obchodnímu právu v ČR i EU. Mimo to si během studia volí z nabídky specializačních projektů, kde mohou získat specifické znalosti např. z oblastí event managementu, marketingového výzkumu, uplatnění lokální produkce v obchodě, družstevnictví, destinačního managementu a marketingu apod.

Schopnosti a dovednosti: Studijní obor připravuje absolventy pro vedení lidí, práci s informacemi, komunikaci a týmovou spolupráci na úrovni středního a vyššího managementu především podniků se zaměřením na oblasti obchodu a cestovního ruchu. Absolvent oboru Obchodní podnikání je tedy na této úrovni schopen samostatně i v rámci týmové práce porozumět podnikatelskému prostředí, rozpoznávat a využívat tržní příležitosti, tvořivě řešit problémy, stanovovat strategické marketingové cíle a plánovat, racionálně se rozhodovat, aplikovat teoretické znalosti do praxe, komunikovat v mateřském i v anglickém jazyce a kvalitativně i kvantitativně hodnotit informace.

Uplatnění: Absolventi navazujícího magisterského stupně studia oboru Obchodní podnikání mají předpoklady pro odborné uplatnění zejména na pozicích odborných specialistů a středního a vyššího managementu v oblastech obchodu (tuzemského i mezinárodního), cestovního ruchu a marketingu. Mohou také pokračovat v rámci doktorského studijního programu Ekonomika a management, který je na EF JU akreditován.

Typické pozice, které mohou absolventi zastávat, jsou juniorské a po získání zkušeností i seniorské pozice v managementu nadnárodních firem, manažerské a odborné pozice v rámci maloobchodu a velkoobchodu, internetových obchodů, obchodních oddělení výrobních firem (např. key-account manažeři), dopravních firem, hotelů, restaurací, cestovních kanceláří a agentur, infocenter a destinačních managementů. Dále lze zmínit pozice odborných pracovníků v marketingu (marketingový výzkum, marketingová komunikace apod.), vzdělávání a samostatné podnikatele.