Věda a výzkum‎ > ‎

Publikační činnost

Na této stránce představujeme vybranou publikační činnost katedry - především vědecké a odborné knihy a učebnice, které mohou být zajímavé i pro odbornou veřejnost.

Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy - 2011

přidáno: 11. 10. 2011 2:50, autor: Eduard Šittler   [ aktualizováno 11. 10. 2011 3:06 ]

Hesková, M., Beránek, J., Dvořák, V., Novacká, Ľ., Orieška, J. Cestovní ruch pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Praha: Fortuna, 2011. ISBN978-80-7373-107-6

Anotace

Kolektiv autorů vycházel při tvorbě koncepce publikace z dlouholetých pedagogických i praktických zkušeností získaných v oboru cestovního ruchu. Záměrem bylo vytvořit text, který představuje solidní fundament komplexních znalostí problematiky cestovního ruchu v širším kontextu hospodářských oborů, založený na relevantních poznatcích, sledující vývoj poznání od klasické teorie až k novým směrům v daném oboru.
Předkládanou publikaci vhodně doplňuje učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost, kterou vydalo nakladatelství Fortuna.

Spotřebitelské teorie a reálie - učebnice (2011)

přidáno: 5. 9. 2011 0:13, autor: Eduard Šittler   [ Aktualizováno 21. 9. 2011 4:06 uživatelem Viktor Vojtko ]

Srbová, A., Vojtko, V. Spotřebitelské teorie a reálie. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2011. ISBN: 978-80-7394-266-3.
Anotace

Tato vysokoškolská učebnice je především určena vysokoškolským studentům. kteří se ve svém studiu zaměřují na oblast obchodního podnikání, a měli by v ní nalézt podstatnou část problematiky ochrany spotřebitele - nejen z hlediska spotřebitelů samotných, ale i povinností podnikatele, které je třeba ze zákona zabezpečit.

Účelem této publikace je poskytnout celkový přehled o problematice spotřebitele v širším kontextu, tj. jak s ohledem na Českou republiku, tak i EU a celosvětový vvoj. Nejdříve je proto pozornost věnována historii, dále současnému systému ochrany spotřebitele v rámci Evropské unie i v České republice - zejména právnímu systému, institucím, spotřebitelským organizacím a jejich financování atd. Závěr je věnován specifickým oborům v oblasti ochrany spotřebitele, a to konkrétně spotřebitelským smlouvám a finančním produktům.

Součástí každé kapitoly jsou též klíčová slova a kontrolní otázky, které by měly prověřit, zda student pochopil problematiku dané kapitoly. Navíc jsou k dispozici shrnující myšlenkové mapy, které jsou vhodnou pomůckou pro ty, kteří dávají přednost vizuální formě učení.

Hlavním cílem této vysokoškolské učebnice je, aby se stala podkladem pro pochopení podstaty a důležitosti ochrany spotřebitele v dnešním světě. Především proto, že každý z nás je spotřebitelem.

Energie, krajina, lidé - Regionální Jihočeská trasa průmyslovým dědictvím (2010)

přidáno: 5. 9. 2011 0:01, autor: Eduard Šittler   [ Aktualizováno 21. 9. 2011 4:06 uživatelem Viktor Vojtko ]

                 
Anotace 

Tento leták vznikl za podpory grantu Jihočeského kraje č. SD/OEZI/452/10 Rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu Jihočeského kraje o atraktivity technického dědictví na Hlubocku a Vltavotýnsku.

Voda, dřevo, sklo - regionální jihočeská trasa průmyslovým dědictvím (2009)

přidáno: 4. 9. 2011 23:59, autor: Eduard Šittler   [ Aktualizováno 21. 9. 2011 4:05 uživatelem Viktor Vojtko ]

Anotace

Tento leták vznikl za podpory grantu Jihočeského kraje č. 13-01-037/09 Jihočeská trasa průmyslovým dědictvím. Tato trasa zahrnuje oblast mezi Českým Krumlovem a Šumavou.

Rodinné firmy - zdroj regionálního rozvoje (2008)

přidáno: 4. 9. 2011 23:45, autor: Eduard Šittler   [ Aktualizováno 21. 9. 2011 4:04 uživatelem Viktor Vojtko ]

Hesková, M., Hurtová, J., Vojtko, V. Rodinné firmy - zdroj regionálního rozvoje. Praha : Profess Consulting s.r.o., 2008. 140 s. ISBN 978-80-7259-062-9.
Anotace

V České republice dosud není věnována problematice rodinného podnikání dostatečná pozornost, přestože představuje významnou součást národní ekonomiky a do budoucna představuje významnou součást národní ekonomiky a do budoucna se dá očekávat, že význam rodinných firem bude stoupat, stejně tak, jako je tomu ve vyspělých státech světa.

Základním cílem autorů je rozšířit teoretický základ rodinného podnikání a dále uvést příklady rodinného podnikání z vyspělých tržních ekonomik světa - USA a Irska. Autoři se domnívají, že zcela nepopsaným listem v ČR je poradenství pro rodinné podniky, proto je v publikaci této problematice věnována zvýšená pozornost.
Mimoto jsou zde prezentovány výsledky vlastních výzkumů - jak v mezinárodním měřítku, tak i v oblasti jižních Čech.

Category management (2006)

přidáno: 2. 9. 2011 6:17, autor: Eduard Šittler   [ Aktualizováno 21. 9. 2011 4:06 uživatelem Viktor Vojtko ]

Hesková, M. Category management. Praha : Profess Consulting, s.r.o., 2006. 184 s. ISBN 80-7259-049-9.
Anotace

Rostoucí konkurenční prostředí, globalizační trendy, nasycenost trhů a změny nákupního chování vedou společnosti ke zdokonalování forem podnikového řízení a k hledání nových efektivních forem spolupráce. Některé možnosti jak se s těmito trendy vyrovnat a čelit jim, byly již ve strategiích firem využity. Proto jsou vyhledávány nové přístupy a aplikovány efektivní komplexní metody, které jsou schopny reagovat na měnící se požadavky a nastupující trendy.

Jedna z oblastí zdokonalování firemních postupů je v oblasti logistického řetězce produktů od výrobce k zákazníkovi, kde se uplatňují progresivní metody vedoucí k optimalizaci jednotlivých prvků tohoto procesu - v retailových firmách je to především Category Management, kterým se tato publikace podrobně zabývá.
Tato metoda je současně uvedená do kontextu následujících používaných postupů a marketingových aplikací: ECR (Efficient Consumer Response), EDI (Electronic Data Interchange), RFID (Radio Frequency Identification), CRM (Customer Relationship Management), CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishement), Balanced Scorecard (strategický systém měření výkonnosti podniků) a Brand Management (řízení značek).

Součástí publikace jsou i případové studie z českého prostředí, na kterých jsou ukázány praktické postupy a problémy.

Encyklopedie družstevnictví 3 (2007)

přidáno: 2. 9. 2011 6:12, autor: Eduard Šittler   [ Aktualizováno 21. 9. 2011 4:07 uživatelem Viktor Vojtko ]

Pícha, K., Dvořák, V., Šúbertová, E., Cápová, H., Mačerinskiene, I., Veličkiate, R. Encyklopedie družstevnictví. Svazek 3.. Bratislava : KARTPRINT, 2007. 120 s. ISBN 978-80-88870-67-8.
Anotace

V návaznosti na předcházející dva svazky Encyklopedie družstevnictví se mezinárodní tým autorů zaměřil na družstevní systémy dalších evropských zemí. Tentokrát se autoři ve svém výběru zaměřili na země bývalého východního bloku, v nichž byl vývoj družstevního systému a jednotlivých družstevních sektorů po určitou dobu poznamenán odlišnou ideologií a odlišným přístupem k postavení družstevnictví v rámci centrálně plánovaného národního hospodářství i občanské společnosti. 

Zkoumané družstevní systémy prozatím patří mezi méně známé či prozkoumané. Přesto i ony skýtají zajímavou historii s odlišnými výchozími podmínkami pro rozvoj družstevnictví ve srovnání s kolébkou družstevnictví - Velkou Británií - i dalšími státy západní Evropy, a to jak v jeho počátcích v 19. století, tak i v průběhu 20. století a v současnosti.

Unikátní technické atraktivity jižních Čech (2006)

přidáno: 2. 9. 2011 6:06, autor: Eduard Šittler   [ Aktualizováno 21. 9. 2011 4:08 uživatelem Viktor Vojtko ]

Hesková, M., Gehinová, B., Dvořák, V., Navrátil, J., Šittler, E., Fellegiová, E. Unikátní technické atraktivity jižnch Čech. Praha : Profess Consulting s.r.o., 2007. 182 s. ISBN 978-80-7259-053-7.
Anotace

Publikace „Unikátní místní technické atraktivity Jihočeského kraje“ si klade za cíl poukázat na bohatství technických památek a atraktivit a iniciovat zájem o jejich využití v cestovním ruchu. Dílo je výsledkem řešení projektu WB-26-05, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci výzkumu pro potřeby regionů. Autorský kolektiv představují pracovníci katedry obchodu a cestovního ruchu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vydání publikace završuje dvě etapy prací, které probíhaly v roce 2005 a 2006. První etapa výzkumu zahrnovala stanovení metodického postupu a realizaci terénního průzkumu v rámci projektu „Technické památky v produktech cestovního ruchu“. Postupně vznikla rozsáhlá databáze informací, včetně fotodokumentace jednotlivých památek a atraktivit.

Zadanému cíli byla přizpůsobena i koncepce samotné publikace, která má ve čtenářích vyvolat zájem o technické památky a atraktivity a podnítit je k jejich návštěvě. Zvolený postup prezentace vybraných památek a atraktivit podle jednotlivých lokalit dává možnost tvorby samostatné nabídky produktů cestovního ruchu v oboru technických památek nebo obohacení stávajících turistických produktů. Samotná publikace může posloužit jako průvodce, kdy výběr textu a fotodokumentace poukazuje na určitou jedinečnost technických památek a místních atraktivit v Jihočeském kraji. Vedle fotodokumentace doprovázející text je pro čtenáře připraveno CD, které obsahuje obsáhlý uspořádaný soubor fotografií jednotlivých technických a unikátních památek a atraktivit.

Samotné zařazení objektů do publikace vyžadovalo stanovení kriterií pro jejich hodnocení. Do základní databáze objektů technických památek byly postupně doplněny unikátní místní atraktivity, které tvoří neoddělitelnou součást kulturně-historických památek a kulturních a společenských akcí v městském a vesnickém prostředí. Propojení technických památek s kulturně-historickými památkami a přírodními místní atraktivity svým potenciálem může být iniciální, prvotní podmínkou pro jejich využití v produktech cestovního ruchu.

Pro zařazení objektů do obrazové publikace bylo použito několik typů kriterií. Významné je jejich rozdělení podle kulturního a historického významu (vyhlášení za NKP - národní kulturní památku, KP - kulturní památku), ojedinělosti výskytu v rámci území České republiky, příp. Jihočeského kraje a ojedinělosti odvětvové výrobní struktury územní, jejich propojení na další technické památky a atraktivity, příp. navazující historické stavební objekty na území sídel a volné krajiny.

Zajímavá je z pohledu návštěvnosti i kategorizace podle odvětví výroby. Zařazení technických památek a atraktivit podle odvětví výroby zachycuje historickou výrobní strukturu určitého území. Odvětvová struktura vychází z přírodních podmínek, které vedly k rozvoji daného odvětví, příp. tradici pro určité výrobní zaměření. Pro území Jihočeského kraje jsou typická tato odvětví: zpracování zemědělských produktů a dřeva, vodohospodářské technické památky a atraktivity, dopravní technické památky a atraktivity, pozůstatky těžby surovin, technické památky a atraktivity po hutnické výrobě a kovovýrobě, ostatní výroby a technické památky a atraktivity stavebního charakteru

Kooperace II - Forma rozvoje regionálního trhu (2006)

přidáno: 2. 9. 2011 5:57, autor: Eduard Šittler   [ Aktualizováno 21. 9. 2011 4:14 uživatelem Viktor Vojtko ]

Hesková, M. a kol. Kooperace II - Forma rozvoje regionálního trhu. Praha: Profess Consulting s.r.o. 2006. ISBN 978-80-7259-054-4
Anotace 

Publikace Kooperace II - Forma rozvoje regionálního trhu volně navazuje na předchozí díl z roku 2005. Naznačuje základy geografických aspektů sektoru služeb a možné metody lokalizace. 

Pro rozšíření teoretických předpokladů je analogicky zařazena část popisu možností dalších forem kooperace, a to v podobě odbytových družstev a rodinných podniků. 

Druhá část publikace prezentuje jednotlivé formy kooperace formou případových studií konkrétních firem. Výběr firem je jednak výsledkem terénní práce autorů, jednak byl veden s ohledem na vybrané formy kooperace vhodné pro oblast podnikání malých a středních firem s využitím sociálně ekonomického potenciálu regionů.

Encyklopedie družstevnictví 2 (2006)

přidáno: 2. 9. 2011 5:54, autor: Eduard Šittler   [ Aktualizováno 21. 9. 2011 4:12 uživatelem Viktor Vojtko ]

Hesková, M., Šúbertová, E., Bartáková, L., Pícha, K., Baruchelli, P., Badeanschi, E., Paier, M., Fink, M., Roessl, D. Encyklopedie družstevnictví - Svazek 2. Bratislava : KARTPRINT, 2006. 109 s. ISBN 80-88870-61-5.
Anotace

Výběr družstevních systémů zařazených do Encyklopedie pokračuje italským družstevnictvím. Autorky této kapitoly patří do mezinárodního řešitelského týmu projektu. Rakouské družstevnictví je zpracováno třemi autory z Hospodářské univerzity ve Vídni, odborníky na družstevní problematiku z Výzkumného ústavu pro spolupráci a družstva této univerzity. Do druhého svazku Encyklopedie se podařilo získat informace o skandinávských družstvech, která pracují ve vybraných sektorech družstevního podnikání na principu úzkých kooperačních vazeb. Na překladu anglických textů se podíleli řešitelé projektu COCADE.

Úvodní část Encyklopedie reaguje na skutečnost aktuálnosti problematiky družstevnictví v mezinárodním kontextu, o čemž svědčí závěry uvedené ve zprávě generálního tajemníka OSN a další dokumenty, které se věnují významu družstev pro současný hospodářský vývoj států a regionů. V galerii významných osobností jsou představeny dvě postavy spojené s družstevní historií. Don Lorenzo Guetti se zabýval příčinami rostoucí vlny emigrace v italském regionu Trentino. Pro řešení nepříznivé situace našel odpověď v hodnotách a družstevních principech. Historie hodnotí Dona Guettiho jako osobnost, která zanechala silný odkaz jednoty, lidskosti a solidarity družstevnímu hnutí nejen v Trentinu. Další osobností je Friedrich Wilhem Raiffeisen, který se zasloužil o rozvoj úvěrových družstev a vznik první družstevní bankovní asociace. Úspěšný koncept Raiffeisena posloužil jako vzor pro další rozvoj a celosvětový rozmach této družstevní formy podnikání.

1-10 of 12